Navigacija

Nastavni plan po godinama

STUDIJSKI PROGRAM SPECIJALISTIČKIH AKADEMSKIH STUDIJA 2008.

 

R.br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Tip predmeta Status predmeta Aktivna nastava Ostali časovi ESPB
P V DON SIR
Prva godina
1 14S1O01 Metodologija istraživačkog rada I Akademsko-opšteobrazovni predmeti  Obavezni 30         3
2 14S1O02 Standardi dobre veterinarske prakse I Akademsko-opšteobrazovni predmeti  Obavezni 60 30       8
3 14S1O03 Menandžment u veterinarstvu I Akademsko-opšteobrazovni predmeti  Obavezni 30         3
4 14S1I01 Biotehnologija u veterinarskoj medicini I Teorijsko - metodološki predmeti  Izborni 30 15   30   8
5 14S1I02 Građa i funkcija ćelija, tkiva i organa u fiziološkim i patofiziološkim uslovima I Teorijsko - metodološki predmeti  Izborni 30 15   30   8
6 14S1I03 Infekcija i mehanizmi odbrane organizma od infektivnih agenasa I Stručno-aplikativni predmeti Izborni 30 15   30   8
7 14S1I04 Sastav i osobine namirnica animalnog porekla I Naučni, odnosno umetničko-stručni predmeti  Izborni 30 15   30   8
8 14S1I05 Kontrola reprodukcije i zdravlja životinja I I Stručno-aplikativni predmeti Izborni 60 30   60   10
9 14S1I06 Instrumentalne metode dijagnostike i terapije oboljenja životinja I I Stručno-aplikativni predmeti Izborni 60 30   60   10
10 14S1I07 Klinička patologija domaćih životinja I I Stručno-aplikativni predmeti Izborni 60 30   60   10
11 14S1I08 Dijagnostika i terapija oboljenja farmskih životinja I I Stručno-aplikativni predmeti Izborni 60 30   60   10
12 14S1I09 Dijagnostika i terapija oboljenja socijalnih životinja I I Stručno-aplikativni predmeti Izborni 60 30   60   10
13 14S1I10 Hirurške metode u dijagnostici i terapiji oboljenja životinja I I Stručno-aplikativni predmeti Izborni 60 30   60   10
14 14S1I11 Opšta epizootiologija I I Teorijsko - metodološki predmeti  Izborni 60 30   60   10
15 14S1I12 Metode epizootiološkog rada I I Stručno-aplikativni predmeti Izborni 60 30   60   10
16 14S1I13 Klinička mikrobiologija I I Teorijsko - metodološki predmeti Izborni 60 30   60   10
17 14S1I14 Metode virusološke, bakteriološke, mikološke i parazitološke dijagnostike I I Stručno-aplikativni predmeti Izborni 60 30   60   10
18 14S1I15 Bezbednost namirnica animalnog porekla I I Teorijsko - metodološki predmeti Izborni 60 30   60   10
19 14S1I16 Metode ispitivanja namirnica animalnog porekla I I Stručno-aplikativni predmeti Izborni 60 30   60   10
Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, SIR,ostali časovi) i bodovi na godini 300 120   180   50
Ukupno časova aktivne nastave na godini 600    
    Završni rad                 10
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija 600   60