Навигација

14И1О02 - Зоологија

Спецификација предмета
НазивЗоологија
Акроним14И1О02
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Нинослав Ђелић
 2. проф. др Зоран Станимировић
 3. проф. др Јевросима Стевановић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. ас. др Урош Главинић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан
  УсловУписан први семестар
  Циљ предметаПредмет Зоологија има за циљ да кроз упознавање са теоријским и практичним аспектима биологије животиња припреми студенте за праћење претклиничких и клиничких предмета на студијама Факултета ветеринарске медицине.
  ИсходСтудент треба да зна основне појмове упоредне зоологије, бинарне номенклатуре, таксономије и зооекологије, еволуције и основне принципе генетике. Студент треба да разуме: основне механизме наслеђивања и еволуције, основне механизме сегрегације и интеракције наследних фактора током репродукције животиња, основне механизме детерминације пола, основне механизме репарације и рекомбинације наследног материјала прокариота и еукариота. Студент треба да уме да микроскопира, прави нативне микроскопске препарате, савлада методу препарације хромозома животиња и одреди таксономски статус, морфолошке особине и еколошке особености свих доместификованих и неких дивљих анималних врста.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЗоологија. Основни принципи систематике и таксономије живих бића, пет царстава живих организама (2). Pseudocoelomata, Coelomata – Mollusca, Annelida и Arthropoda (2). Chordata (4). Основни принципи екологије (4). Основни принципи еволуције (2). Принципи генетике. Примена генетике у ветеринарској медицини, менделизам, гени, генотип и фенотип, механизми наслеђивања и типови генских интеракција (2). Биолошки смисао постанка ДНК, хромозоми еукариота, централна догма молекуларне биологије (2). Регулација активности гена прокариота и еукариота (2). Генетичке основе деобе ћелија, ванједарно наслеђивање (2). Везани гени и рекомбинације, генетика детерминације пола (2). Генске мутације, генотоксичнот, хромозомске аберације, репарација ДНК (4). Квантитативна генетика, генетика популација, технологија рекомбинантне ДНК и геномика (2).
  Садржај практичне наставеМикроскоп и микроскопирање (2). Морфологија и детерминација протозоа(2). Морфологија и таксономски кључеви за Cnidaria, Plathelminthes, Pseudocoelomata, Mollusca(2). Морфологија и таксономски кључеви за Annelida, Arthropoda(2). Морфологија и таксономија Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves и Mammalia (12). Генетичке основе деобе ћелија (2). Формална генетика(4). Цитогенетика(4).
  Литература
  1. Стевановић Ј, Станимировић З, Ђелић Н: Зоологија, Фaкултeт вeтeринaрскe мeдицинe, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Београд, ЦИД, 2013.
  2. Ђелић Н, Станимировић З: Принципи генетике, Фaкултeт вeтeринaрскe мeдицинe, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Elit - Medica, Београд, 2004.
  3. Стaнимирoвић З,Главинић У, Ђeлић Н, Стевановић Ј: Прaктикум из зоологије, Фaкултeт вeтeринaрскe мeдицинe, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Бeoгрaд, 2015.
  4. Кулић M, Стaнимирoвић З, Ђeлић Н, Нoвaкoвић M: Хумaнa гeнeтикa. Meдицински фaкултeт Фoчa, Унивeрзитeт у Истoчнoм Сaрajeву, Фoчa, 2010.
  5. Стaнимирoвић З, Сoлдaтoвић Б, Вучинић M: Биoлoгиja пчeлa. Meдoнoснa пчeлa. Фaкултeт вeтeринaрскe мeдицинe, Универзитет у Београду, Meдицинскa књигa - Meдицинскe кoмуникaциje, Бeoгрaд , 2000.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације, филмови). Демонстрације и практичне вежбе микроскопирања. Појединачни рад студента на микроскопу (изучавање и цртање изабраних препарата). Лабораторијске вежбе из цитогенетике. Непосредни контакт са животињама у Бео Зоо Врту.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања4Писмени испит40
  Практична настава10Усмени испит30
  Пројекти0
  Колоквијуми16
  Семинари0