Навигација

УВИД ЈАВНОСТИ

 

Извештај за избор у звање асистента  за  ужу научну област
Клиничка дијагностика, патологија и терапија животиња

Извештај за избор у звање доцента за  ужу научну област Ветеринарска хирургија

Извештај за избор у звање доцента за  ужу научну област
Ветеринарска форензика и државно ветеринарство

Извештај за избор у звање  ванредног професора за  ужу научну област
Фармакологија и токсикологија

Извештај за избор у звање доцента за  ужу научну област
Хигијена и технологија млека

Извештај за избор у звање доцента за  ужу научну област
Хигијена и технологија млека

Извештај за избор у звање асистента за  ужу научну област Паразитологија

Извештај за избор у звање доцента за  ужу научну област
Хигијена и технологија меса

Извештај за избор у звање доцента за научну област
Ветеринарска медицина, ужу научну област Биологија,

 


 


АРХИВА

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област
Епизоотиологија, заразне болести животиња и болести пчела и свилопреља

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област
Микробиологија са имунологијом

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Ветеринарска економика

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Сточарство са генетиком

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Ветеринарска хирургија

Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Паразитологија

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Анатомија

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област
Радиолошка, ултразвучна и ендоскопска дијагностика

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Паразитологија

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област
Безбедност и заштита животиња

Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област Биологија

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Болести папкара

Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област
Физика и биофизика

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област
Патолошка физиологија

Извештај за избор у звање два доцента за ужу научну област
Хистологија и ембриологија

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област
Клиничка дијагностика, патологија и терапија животиња

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Физиологија

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област
Хигијена и технологија меса

Извештај за избор у звање редовног професора за
ужу научну област Ветеринарска економика

Извештај једног од два пријављена кандидата на Конкурс за избор у звање 2
редовна професора за ужу научну област Микробиологија са имунологијом

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Патологија

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област
Гинекологија са андрологијом

Извештај једног од два пријављена кандидата на Конкурс за избор у звање 2
редовна професора за ужу научну област Микробиологија са имунологијом