Navigacija

Akreditacija

NACIONALNA AKREDITACIJA

Samovrednovanje visokoškolske ustanove

Akreditacija visokoškolske ustanove

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije kao visokoškolska ustanova 2009. i 2014. godine.

Akreditacija studijskih programa

Tri studijska programa u okviru polja medicinskih nauka i oblasti veterinarskih nauka su akreditovana od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije Ministarstva 2009. godine i 2014. godine.
Studijski program specijalističkih akademskih studija Animalna biotehnologija u reprodukciji je akreditovan 2019. godine.

Integrisane akademske studije (IAS) – veterinarska medicina

Specijalističke akademske studije (SAS) – veterinarska medicina

Doktorske akademske studije (DAS) – veterinarska medicina

Akreditacija Fakulteta kao naučnoistraživačke organizacije

Fakultet je akreditovan za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od strane Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

MEĐUNARODNA AKREDITACIJA

Evaluacija od strane eksperata EAEVE

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu je evaluiran od strane eksperata EAEVE u okviru konsultativne vizitacije koja je organizovana na Fakultetu u periodu od 3. do 6. novembra 2014. godine.

Izveštaj o samovrednovanju pripremljen za evaluaciju eksperata EAEVE Pristup fajlu dozvoljen samo zaposlenima

NAPOMENA: šifra za otvaranje dokumenata poslata je mejlom svim zaposlenima na FVM 31.12.2018.