Navigacija

14I3O11 - Klinička parazitologija

Specifikacija predmeta
Naziv Klinička parazitologija
Akronim 14I3O11
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Nevenka Aleksić
 2. prof. dr Tamara Ilić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. prof. dr Nevenka Aleksić
 2. prof. dr Tamara Ilić
 3. Nemanja Jovanović
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.5 Status predmeta obavezan
  Uslov Nema
  Cilj predmeta Predmet je baziran na savladavanju teorijskih i praktičnih znanja, koja imaju za cilj da upoznaju studente sa najbitnijim karakteristikama i konceptom veterinarske kliničke parazitologije, koja ih osposobljava da organizuju i rukovode preveniranje ekonomskih gubitaka i da poboljšaju dobrobit životinja u svim segmentima stočarske proizvodnje.
  Ishod Po savladavanju gradiva iz predmeta student treba da usvoji bazična znanja iz epizootiologije/epidemiologije, patogeneze, subkliničkih i kliničkih manifestacija oboljenja, dijagnostike, hemoterapije i različitih metoda kontrole parazitskih infekcija.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod i opšte karakteristike bolesti parazitske etiologije(1).Krvne protozooze(2),kokcidioze(5),flagelate i cilijate(2) domaćih životinja.Trematodoze preživara(2).Anoplocefalidoze preživara i kopitara(2).Cestodoze mesojeda(4).Askarididoze domaćih životinja(2).Važnije nematodoze preživara(2),kopitara i svinja(2),mesojeda i živine(2).Važnije ektoparazitoze(4).
  Sadržaj praktične nastave Uvod u dijagnostiku parazitskih bolesti (1). Kvalitativne i kvantitativne metode koprološke dijagnostike (2). Dijagnostika krvnih protozooza i kokcidioze (2), važnijih helmintoza preživara (2), kopitara i svinja (2), mesojeda (2), živine i kunića (2). Dijagnostika artropodoza. Prikaz važnijih antiparazitika (2).
  Literatura
  1. Dimitrijević Sanda, Ilić Tamara, Klinička parazitologija (udžbenik). Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Izdanje autora i Interprint d.o.o. Beograd, 2011.
  2. Hiepe, Theodor; Lucius, Richard; Gottstein, Bruno. Allgemeine Parasitologie mit den Grundzügen der Immunologie, Diagnostik und Bekämpfung. Dtsch Arztebl; 103(10): A-615, 2006.
  3. Dimitrijević Sanda, Dijagnostika parazitskih bolesti. FVM, Beograd, 1999.
  4. Zajac A., Gonboy G.: VETERINARY CLINICAL PARASITOLOGY, 7 th edition, Blackwell Publishing, 2005.
  5. Foreyt W.: VETERINARY PARASITOLOGY, reference manual, 5 th edition, Blackwell Publishing, 2005.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (Power Point prezentacije, filmovi). Praktične vežbe u vežbaonici i laboratorijama za parazitološku dijagnostiku Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 10