Navigacija

14S1I12 - Metode epizootiološkog rada

Specifikacija predmeta
Naziv Metode epizootiološkog rada
Akronim 14S1I12
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija specijalističke akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Sonja Radojičić
 2. prof. dr Milorad Mirilović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. prof. dr Sonja Obrenović
 2. prof. dr Dragan Bacić
 3. prof. dr Tamara Ilić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
  Uslov Odslušana nastava iz obaveznih predmeta i iz dva izborna predmeta po slobodnom izboru
  Cilj predmeta Upoznavanje studenata sa metodama epizootiološkog rada na polju kontrole, suzbijanja i iskorenjivanja zaraznih i parazitskih bolesti životinja kao i na polju kontrole i eliminisanja epizootioloških determinanti i faktora koji utiču na smanjenje proizvodnih karakteristika životinja i/ili koji negativno utiču na dobrobit životinja.
  Ishod Posle završenog kursa „Metode epizootiološkog ispitivanja“ specijalizant bi trebao da detaljno poznaje kvalitativne i kvantitativne metode koji se odnose na uzorak poreklom od životinje ili spoljašnje sredine kao i da proceni prirodu i povezanost epizootioloških podataka koje će da koristi, da poznaje uzročnost pojave i formira hipotezu, da poznaje metode epizootiološkog nadzora i primeni metode terenskih i kliničkih ispitivanja, da poznaje ekonomske aspekte poremećaja zdravlja životinja kao i da poznaje metode formiranja modela.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Metode uzorkovanja, Testiranje hipoteze, Uzročnost i posledičnost pojava u epizootiologiji, Priroda epizootioloških podataka, Epizootiološki nadzor, Metode ispitivanja povezanosti epizootioloških podataka , Metode kliničkih ispitivanja (6), Ekonomski aspekti obolevanja životinja, Epizootiološki modeli.
  Sadržaj praktične nastave Metode uzorkovanja, testiranje hipoteze, uzročnost i posledičnost pojava u epizootiologiji, priroda epizootioloških podataka, epizootiološki nadzor, metode ispitivanja povezanosti podataka, metode kliničkih ispitivanja, ekonomski aspekti obolevanja životinja, modeli u epizootiologiji.
  Literatura
  1. Thrusfield, Ml: Veterinary epidemiology, Blackwell, 1995
  2. Valčić M: Opšta epizootiologija, autorsko izdanje, 1998.,
  3. Radojičić S i sar: Infektivne bolesti životinja – specijalni deo, autorsko izdanje, 2011
  4. Martin W i sar: Veterinary epidemiology, principles and methods. Iowa St. Univ. USA, 1987.,
  5. Dohoo I. i sar: Veterinary epidemiology research. AVC Inc. Charlettotown, Canada, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 2 4
  Metode izvođenja nastave Teorijski i praktični rad na sakupljanju, klasifikaciji, obradi i analizi podataka, izrada seminarskog rada.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari