Navigacija

Javne odbrane

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Rinotraheitis ćuraka i kokošaka

u savremenom živinarstvu

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za patološku morfologiju

Datum i vreme odbrane

16.12.2019. u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

Nikola Miladinović

Članovi Komisije

Doc. dr Ivana Vučićević

Prof. dr Darko Marinković

Doc. dr Miloš Vučićević

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Neoplazme malih sisara

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za patološku morfologiju

Datum i vreme odbrane

17.12.2019. u 11 časova

Ime i Prezime kandidata

Jovana Bošković

Članovi Komisije

Doc. dr Miloš Vučićević

Prof. dr Darko Marinković

Doc. dr Ivana Vučićević

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

NASLOV DISERTACIJE

Ispitivanje antioksidativnog i antiinflamatornog potencijala vitamina B1 kod japanskih prepelica (Coturnix japonica) subakutno tretiranih hlorpirifosom

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla

Datum i vreme odbrane

18.12.2019. u 12.00 časova

Ime i Prezime kandidata

Dejana Ćupić Miladinović

Članovi Komisije

Dr Sunčica Borozan, redovni profesor, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, mentor 1

Dr Andreja Prevendar Crnić, redovni profesor, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mentor 2

Dr Saša Ivanović, docent, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

Dr Sanja Dacić, docent, Katedra za opštu fiziologiju i biofiziku, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Sanja Peković, naučni savetnik, Odeljenje za neurobiologiju, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu.

Pristup slobodan