Navigacija

Javne odbrane

 

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

NASLOV DISERTACIJE

Uticaj različitih antimikrobnih preparata i aditiva na ekspresiju gena značajnih za imunitet, oksidativni stres i preživljavanje pčela Apis mellifera inficiranih mikrosporidijom

Nosema ceranae

Mesto odbrane

Sala Katedre za biologiju i Katedre za histologiju Fakultet veterinarske medicine Unverziteta u Beogradu, Bulevar oslobođenja 18, Beograd

Datum i vreme odbrane

25. 10. 2019. godine u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

Uroš M. Glavinić

Članovi Komisije

Dr Zoran Stanimirović, redovni profesor

Dr Tamaš Petrović, naučni savetnik

Dr Jevrosima Stevanović, vanredni profesor

Dr Dušan Mišić, vanredni profesor

Dr Miroslav Valčić, redovni profesor

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

NASLOV DISERTACIJE

ANALIZA MORFOLOŠKIH PROMENA, EKSPRESIJE I DISTRIBUCIJE VIRUSNOG ANTIGENA U MOZGU LISICA PRIRODNO INFICIRANIH VIRUSOM ŠTENEĆAKA

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za patološku morfologiju Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, Bulevar oslobođenja 18, Beograd

Datum i vreme odbrane

25.10.2019. godine u 13 časova

Ime i Prezime kandidata

Milan R. Aničić

Članovi Komisije

Dr Darko Marinković, vanredni profesor

Dr Sanja Aleksić-Kovačević, redovni profesor

Dr Sonja Radojičić, redovni profesor

Dr Slađan Nešić, docent

Dr Nikola Vasković, naučni saradnik

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

NASLOV DISERTACIJE

Ispitivanje parametara efikasnosti reprodukcije visokomlečnih krava nakon sinhronizacije estrusa i stimulacije lutealne funkcije

Mesto odbrane

Katedra za porodiljstvo, sterilitet i v.o., Fakultet veterinarske medicine, Beograd, Bul. Oslobođenja 18

Datum i vreme odbrane

26.11.2019; 13sati

Ime i Prezime kandidata

Adam Šuluburić

Članovi Komisije

dr Dragan Gvozdić, red.prof. – mentor

Fakultet veterinarske medicine

dr Slobodanka Vakanjac, red.prof.

Fakultet veterinarske medicine

dr Miloš Pavlović, van.prof.

Fakultet veterinarske medicine

dr Aleksandar Božić, red. prof.

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

NASLOV DISERTACIJE

Patomorfološka, MIKOLOŠKA I MOLEKULARNA ISPITIVANJA ORGANA ĆURIĆA RAZLIČITOG IMUNOLOŠKOG STATUSA NAKON VEŠTAČKE INFEKCIJE SPORAMA aSPERGIlLUS FUMIGATUS

Mesto odbrane

FVM, Katedra za patološku morfologiju

Datum i vreme odbrane

28.10. u 12 sati

Ime i Prezime kandidata

Nemanja Jezdimirović, dipl. vet

Članovi Komisije

Dr Milijan Jovanović, redovni prof. u penziji

Dr Dejan Krnjaić, redovni profesor FVM

Dr Branislav Kureljušić, viši naučni saradnik NIV Srbije

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

NASLOV DISERTACIJE

PRIMENA SEROLOŠKIH METODA, MULTIPLEKS LANČANE REAKCIJE POLIMERAZE I SEKVENCIRANJA GENA ZA 16S RIBOZOMALNU RNK U IDENTIFIKACIJI SEROVARIJETETA VRSTE Salmonella enterica PODVRSTE enterica

Mesto odbrane

Sala za predavanja Katedre za mikrobiologiju FVM

Datum i vreme odbrane

Ponedeljak, 28.X 2019.godine u 14 h

Ime i Prezime kandidata

Ferenc Kiškarolj

Članovi Komisije

prof. dr Dušan Mišić-mentor; dr Lidija šenerović viši naučni saradnik Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu-mentor; prof. dr Sonja Radojičić; prof. dr Marina Radojičić; dr Dubravka Milanov viši naučni saradnik, Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“, Novi Sad

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

NASLOV DISERTACIJE

Ispitivanje uticaja dodavanja srednjelančanih masnih kiselina na zdravstveno stanje, proizvodne rezultate i kvalitet mesa brojlera

Mesto odbrane

Katedra za ishranu i botaniku, FVM Beograd

Datum i vreme odbrane

30.10.2019. u 11.00

Ime i Prezime kandidata

Branislav M.Baltić

Članovi Komisije

dr Radmila Marković, redovni profesor

dr Dragan Šefer, redovni profesor

dr Anita Radovanović, redovni profesor

dr Ljiljana Janković, vanredni profesor

  dr Vesna Đorđević, naučni savetnik

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

NASLOV DISERTACIJE

Oksidativni stres kod tovnih pilića inficiranih vrstama parazita roda Eimeria nakon primene kokcidiostatika

Mesto odbrane

Katedra za parazitologiju, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu

Datum i vreme odbrane

01.11.2019. u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

Marko Pajić

Članovi Komisije

Prof. dr Nevenka Aleksić

Dr Milena Radaković

Prof. dr Zoran Stanimirović

Dr Dušica Ostojić Andrić

Dr Vladimir Polaček

Pristup slobodan