Навигација

14И1О03 - Биофизика

Спецификација предмета
НазивБиофизика
Акроним14И1О03
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаУписан први семестарОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаКроз стицање основних теоријских и практичних знања о физичким процесима у живим системима, физичким основама функционисања живих система и утицајима физичких фактора на животну средину, овај предмет нуди студентима теоријску основу за усвајање знања из ветеринарске медицине и укључивање у клиничку праксу.
  Исходи учења (стечена знања)Студент треба да разуме физичке процесе у живим системима и физичке основе њиховог функционисања, као и механизме и ефекте деловања физичких фактора на живе системе; да уме да приступи мерењима, обради и приказивању резултата мерења физичких величина; да разуме основе савремених инструменталних метода у ветеринарској медицини.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеФизички и биолошки системи. Биомеханика. Биохидродинамика. Основе хемодинамике и реологије. Биоакустика и примена ултразвука. Термодинамика и терморегулација. Биоелектромагнетизам. Транспортне појаве. Електромагнетно зрачење. Оптика и оптички инструменти. Ласерско зрачење. X-зрачење и основе рендгенске дијагностике. Радијациона биофизика. Јонизујућа зрачења, основе детекције и дозиметрије зрачења.
  Садржај практичне наставеСистеми јединица, обрада и приказивање резултата мерења, карактеристике мерних инструмената. Мерење димензије тела. Одређивање густине чврстог тела.Одређивање густине течности. Одређивање коефицијента вискозности. Одређивање коефицијента површинског напона. Одређивање специфичног топлотног капацитета. Електрична мерења. Одређивање масеног коефицијента апсорпције гама зрачења.
  Литература
  1. Јелена Ајтић и Драгана Поповић, Биофизика, Центар за издавачку делатност, Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2014.
  2. Јелена Ајтић и Драгана Поповић, Практикум и радна свеска за вежбе из биофизике, Центар за издавачку делатност, Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2014.
  3. Јелена Ајтић и Драгана Поповић, Збирка задатака из биофизике, Ветеринарска комора Србије, Београд, 2010.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеТеоријска настава се изводи уз примену аудиовизуелних презентација. Уз надзор и помоћ сарадника за вежбе, студенти самостално изводе лабораторијске вежбе у вежбаоници за физику.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања15Писмени испит40
  Практична настава15Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари