Навигација

Гостујући професори и професори по позиву

 

АНГАЖОВАЊЕ ГОСТУЈУЋЕГ ПРОФЕСОРА НА ФВМ УБ

Услови и начин агажовања гостујућег професора на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду прописују се Правилником о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду
На Факултету, може се, без расписивања конкурса, ангажовати наставник са другог универзитета ван територије Републике, у звању гостујућег професора. Права и обавезе гостујућег професора уређују се уговором о ангажовању за извођење наставе под условима и на начин прописан општим актом Универзитета.

Критеријуми за стицање звања гостујућег професора на ФВМ УБ
1. већи број научних радова објављених у водећим међународним часописима,
2. већи број научних радова саопштених на међународним скуповима,
3. остварене резултате у развоју одговарајуће образовно-научне области
4. већу цитираност научних резултата и
5. међународну научну репутацију и то: да је био гост-уредник у угледним
    међународним научним часописима; да је председавао међународним научним
    конференцијама; да има чланство у уређивачким одборима међународних научних
    часописа; да је аутор међународне научне монографије.

Подношење захтева за стицање звања гостујућег професора на ФВМ УБ
Неопходно је да шеф катедре достави Молбу о ангажовању гостујућег професора Наставно-научном већу Факултета, CV и списак радова предложеног кандидата. Одлуку о избору наставника у звање гостујућег професора доноси Сенат, на предлог факултета, односно Већа за студије при Универзитету. Мишљење о предлогу факултета даје одговарајуће веће групације. Гостујући професор бира се на период од 5 година.
Гостујући професор на Катедри за Хирургију, ортопедију и офталмологију Факултета је проф. др Olivier Gauthier са Универзитета ОНИРИС у Нанту, Француска.

АНГАЖОВАЊЕ ПРОФЕСОРА ПО ПОЗИВУ НА ФВМ УБ
Факултет може ангажовати истакнутог научника који није запослен на Факултету да одржи, као професор по позиву, до пет часова наставе у семестру. Одлуку о ангажовању доноси Веће Факултета, а права и обавезе професора по позиву уређују се уговором о ангажовању за извођење наставе, под условима и на начин прописан општим актом Факултета. Професор по позиву на Катедри за радиологију и радијациону хигијену је проф. др Ingrid Gielen Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Генту.