Navigacija

Gostujući profesori i profesori po pozivu

 

ANGAŽOVANJE GOSTUJUĆEG PROFESORA NA FVM UB

Uslovi i način agažovanja gostujućeg profesora na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu propisuju se Pravilnikom o uslovima i načinu angažovanja gostujućeg profesora na Univerzitetu u Beogradu
Na Fakultetu, može se, bez raspisivanja konkursa, angažovati nastavnik sa drugog univerziteta van teritorije Republike, u zvanju gostujućeg profesora. Prava i obaveze gostujućeg profesora uređuju se ugovorom o angažovanju za izvođenje nastave pod uslovima i na način propisan opštim aktom Univerziteta.

Kriterijumi za sticanje zvanja gostujućeg profesora na FVM UB
1. veći broj naučnih radova objavljenih u vodećim međunarodnim časopisima,
2. veći broj naučnih radova saopštenih na međunarodnim skupovima,
3. ostvarene rezultate u razvoju odgovarajuće obrazovno-naučne oblasti
4. veću citiranost naučnih rezultata i
5. međunarodnu naučnu reputaciju i to: da je bio gost-urednik u uglednim
    međunarodnim naučnim časopisima; da je predsedavao međunarodnim naučnim
    konferencijama; da ima članstvo u uređivačkim odborima međunarodnih naučnih
    časopisa; da je autor međunarodne naučne monografije.

Podnošenje zahteva za sticanje zvanja gostujućeg profesora na FVM UB
Neophodno je da šef katedre dostavi Molbu o angažovanju gostujućeg profesora Nastavno-naučnom veću Fakulteta, CV i spisak radova predloženog kandidata. Odluku o izboru nastavnika u zvanje gostujućeg profesora donosi Senat, na predlog fakulteta, odnosno Veća za studije pri Univerzitetu. Mišljenje o predlogu fakulteta daje odgovarajuće veće grupacije. Gostujući profesor bira se na period od 5 godina.
Gostujući profesor na Katedri za Hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Fakulteta je prof. dr Olivier Gauthier sa Univerziteta ONIRIS u Nantu, Francuska.

ANGAŽOVANJE PROFESORA PO POZIVU NA FVM UB
Fakultet može angažovati istaknutog naučnika koji nije zaposlen na Fakultetu da održi, kao profesor po pozivu, do pet časova nastave u semestru. Odluku o angažovanju donosi Veće Fakulteta, a prava i obaveze profesora po pozivu uređuju se ugovorom o angažovanju za izvođenje nastave, pod uslovima i na način propisan opštim aktom Fakulteta. Profesor po pozivu na Katedri za radiologiju i radijacionu higijenu je prof. dr Ingrid Gielen Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Gentu.