Навигација

Упис

Факултет ветеринарске медицине у прву годину интегрисаних студија уписује 150 студената који се финансирају из буџета и 20 студената који плаћају школарину.

За упис у прву годину студија Факултета ветеринарске медицине у Београду може конкурисати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању, без обзира на струку и усмерење и који остваре одговарајући успех на класификационом (пријемном) испиту. Факултет утврђује јединствену ранг листу за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину интегрисаних  студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину. Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину, који је одређен конкурсом и има више од 30 бодова. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом, и има више од 51 бода.

Поред пријавног листа, за пријаву за пријемни испит је потребно:

 • фотокопија сведочанства сва четири разреда средње школе (оригинал на увид)
 • фотокопија дипломе о положеном матурском испиту (оригинал на увид)
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 6.000 динара на жиро рачун Факултета ветеринарске медицине бр. 840-1825666-41, позив на број 200-3, са сврхом уплате: накнада за пријемни.

Пријемни испит за факултет ветеринарске медицине

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину интегрисаних академских студија полажу пријемни испит из хемије и биологије. Питања на пријемном испиту обухватају градиво из уџбеника за I, II, III и IV разред гимназије природно-математичког смера. Успех на пријемном испиту и успех у средњој школи вреднују се на следећи начин: резултат пријемног испита вреднује се до 60 бодова (биологија 30 и хемија 30). Успех у средњој школи вреднује се до 40 бодова. Као успех кандидата у средњем образовању узима се у обзир збир просечних оцена за све предмете у I, II, III и IV разреду помножен са два.

Кандидати који су завршили средње образовање, а у свом програму нису имали латински језик, дужни су да, пре него што приступе класификацијоном испиту, полажу допунски испит из латинског језика на Факултету ветеринарске медицине. Испит из латинског језика се полаже писмено, у виду тест питања.

 

Примери тестова за припрему класификационог испита за упис на Факултет ветеринарске медицине могу се купити у Књижари "Научна КМД", на главном улазу факултета (Информатор – тестови за припрему полагања класификационог испита за упис на Факултет ветеринарске медицине) по цени од 1.500,00 дин. Кандидати из унутрашњости могу по истој цени наручити Информатор уплатом на жиро рачун ФВМ: 840-1825666-41, позив на број 253, сврха уплате - За информатор и слањем копије уплатнице на адресу:

Центар за издавачку делатност и промет учила
за Информатор
Факултет ветеринарске медицине,
Булевар ослобођења 18
11 000 Београд

По пријему уплате, Информатор ће бити достављен на адресу уплатиоца, препорученом поштанском пошиљком. Трошкове поштарине сноси ФВМ. Молимо Вас да уплатницу попуните читко, великим штампаним словима. Такође се може послати и скенирана уплатница на адресу izdavackicentar@vet.bg.ac.rs

Примери питања на пријемном испиту

Тест из биологије обухвата градиво из цитологије, физиологије, биологије развића, ембриологије, молекуларне биологије, опште генетике, морфологије, систематике, еволуције и екологије.

Примери питања на тесту из биологије:

 1. Наведите двомембранске органеле ћелије:
 2. Окружите животиње које немају алантоис:
  1. Шаран
  2. Делфин
  3. Слепи миш
 3. Крвни систем први пут у еволуцији се јавља код:
  1. Пљоснатих црва
  2. Немертина
  3. Комараца
 4. Молекуле ДНК граде:
  1. 5 типова нуклеотида
  2. 4 типа нуклеотида
  3. 8 типова нуклеотида
 5. Заокружите тачан одговор:
  1. Јонизујуће зрачење најјаче делује на високо диференциране ћелије
  2. Јонизујуће зрачење најјаче делује на ћелије које се деле
  3. Таласи кратке таласне дужине изазивају веће оштећење него они веће таласне дужине
  4. Радиоталаси оштећују само површинска ткива

Тест из хемије обухвата градиво опште, неорганске и органске хемије.

Примери питања на тесту из хемије:

 1. У ком од наведених једињења је тип везе јонски:
  1. NH3
  2. SO3
  3. CaH2
  4. HCl
 2. Oksidacioni broj hlora u kalijum-perhloratu je:
  1. -1
  2. +3
  3. +5
  4. +7
 3. Која запремина раствора купри-сулфата, концентрације 0,1mol/L може да се добије растварањем 5 грама купри-сулфата пентахидрата у потребној запремини воде? (Cu=63,5, S=32).
  1. 340
  2. 130
  3. 260
  4. 200
 4. Структурних изомера са молекулском формулом C3H80 има:
  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
 5. Које од наведених једињења не припада датом низу
  1. Фуран
  2. Пиридин
  3. Тиофен
  4. Пирол