Навигација

14И2О07 - Зоохигијена 1

Спецификација предмета
НазивЗоохигијена 1
Акроним14И2О07
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ1.5Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаУписан четврти семестар и положени: Хистологијaса ембриологијом 2, Специјално сточарство, Физиологија 1,Микробиологија са имунологијом 1, Исхрана 1Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са теоријским и практичним аспектима утицаја и хигијенског значаја основних еколошких фактора на здравствено стање и производне способности животиња. Стицање потребних знања о основама хигијенске изградње објеката за смештај животиња и утицај истих на здравствено стање и производне резултате.
  Исходи учења (стечена знања)Студент мора да разуме и користи знања о основним еколошким факторима и основама хигијенске изградње објеката за смештај животиња, да би тим сазнањима обезбедио здравствено стање и производне способности животиња, односно спречио настанак технопатија, повреда и смањења производних резултата.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1.Појам, предмет проучавања и практична делатност зоохигијене;(1 час) 2.Познавање и хигијенски значај основних еколошких фактора. Проучавање утицаја хигијене ваздуха; земљишта као хигијенског фактора и хигијене и потребе воде на здравствено стање и производне резултате животиња. (6 часова) 3. Основи биоклиматологије (4 часа) 4. Основи хигијенске изградње објеката за смештај животиња (4 часа).
  Садржај практичне наставе1.Испитивање и хигијенска оцена ваздуха (4 часа). 2.Испитивање и хигијенска оцена воде (4 часа). 3.Посета погону за кондиционирање воде за пиће (2 часа). 4.Испитивање и хигијенска оцена земљишта (2 часа). 5.Прорачунавање потребних вентилационих отвора и осветљења. (2 часа) 6.Тест- провера знања (1 час).
  Литература
  1. Раденковић - Дамњановић Брана 20 10. Практикум из зоохигијене, уџбеник, с тр . 2 70 , Београд ;2. Вучинић Маријана, Раденковић – Дамњановић Брана, Теодоровић Радислава, Јанковић Љиљана, Биоклиматологија и биометеорологија, 2006;Radenković-Damnjanović Brana, Janković Ljiljana, Đorđević Milutin, Teodorović Radislava, Zoohigijena1, 2016.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације,филмови). Практична настава се изводи у вежбаоници Факултета, лабораторији Градског водовода Београд и у објектима ПКБ.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит20
  Практична настава10Усмени испит20
  Пројекти0
  Колоквијуми20
  Семинари20