Navigacija

Stručno - naučni skupovi na FVM

 
Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu je organizator stručno-naučnih skupova:

·       Seminar za inovacije znanja veterinara

·       Naučni simpozijum Reprodukcija domaćih životinja (Katedra za porodiljstvo, sterilitet i v.o.)

·       Clinica veterinaria ( Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači)

·       Edukacija iz DDD-a (Katedra za zoohigijenu)

·       Pregled mesa na trihinele i Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja
        (Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla)

·       Obuka doktora veterinarske medicine za rad sa dijagnostičkim rendegen aparatima
        (Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu)

·       Trening (obuka) doktora veterinarske medicine za rad sa aparatima za fizikalnu terapiju
        (Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu)


Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu je suorganizator Savetovanja veterinara Srbije i Savetovanja Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, koje organizuje Srpsko veterinarsko društvo.