Navigacija

Nauka


Naučnoistraživački rad na Fakultetu veterinarske medicine ostvaruje se učešćem istraživača u naučnim projektima i objavljivanjem rezultata u uglednim časopisima. Tokom 2019. godine, Fakultet je učestvovao u 30 nacionalnih naučnih projekata koje finansira MPNTR RS, u koje je uključeno ukupno 111 nastavnika i saradnika FVM UB (8 projekata rukovode nastavnici FVM UB). Realizovano je 9 međunarodnih i 37 komercijalnih projekata (18 inovacionih vaučera u saradnji sa Fondom za inovacionu delatnost Republike Srbije).

Fakultet veterinarske medicine planira nastavak istraživanja: na do sada aktivnim projektima (OI, III i TR); kod Fonda za nauku na projektima OI, III i TR i Projektima iz Programa za izvrsne projekte mladih istraživača „PROMIS“; u programima kod Fonda za inovacionu delatnost kroz projekte iz Programa saradnje nauke i privrede, projekte iz Programa „Inovacioni vaučeri“, projekte iz Programa rani razvoj.

Istraživači Fakulteta nastoje da se uključe u programe Horizon 2020, Eureka, The External Research Grants Program Boehringer Ingelheim, The American Veterinary Medical Foundation (AVMF) and the Veterinary Pharmacology Research Foundation (VPRF), Morris Animal Foundation, Danube Transnational Programme, BiodivERsA. Od značaja je uključivanje u tekuće međunarodne projekte, kao i međunarodna saradnja i Aplikacije za grantove kod fondacija od kojih je Fakultet već dobio podršku za naučnoistraživački rad.