Navigacija

Nastavni plan


Raspored predmeta po semestrima i godinama studija Integrisanih osnovnih i master akademskih studija
veterinarske medicine 2014


Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program
Integrisanih osnovnih i master akademskih studija iz medicinskih nauka – veterinarska medicina

 

Redni broj

Šifra

Naziv

Sem.

Aktivna nastava

Ost.

ESPB

Obavezni/
Izborni

O/I

Tip predmeta

P

V

DON

SIR

PRVA GODINA

1.

20I1O01

ANATOMIJA 1

1.

4

5

 

 

 

7,0

O

Teorijsko-metodološki

2.

20I1O02

MEDICINSKA HEMIJA

1.

2

1

 

 

 

4,0

O

Akademsko-opšteobrazovni

3.

20I1O03

ZOOLOGIJA

1.

1

2

 

 

 

4,0

O

Akademsko-opšteobrazovni

4.

20I1O04

BIOFIZIKA

1.

1

1

 

 

 

3,0

O

Akademsko-opšteobrazovni

5.

20I1O05

BIOSTATISTIKA SA INFORMATIKOM

1.

2

1

 

 

 

4,0

O

Akademsko-opšteobrazovni

6.

20I1O06

PONAŠANJE, DOBROBIT I ZAŠTITA ŽIVOTINJA

1.

2

1

 

 

 

4,0

O

Akademsko-opšteobrazovni

7.

20I1O07

ANATOMIJA 2

2.

3

3

 

 

 

6,0

O

Teorijsko-metodološki

8.

20I1O08

TOPOGRAFSKA ANATOMIJA

2.

1

1

 

 

 

3,0

O

Teorijsko-metodološki

9.

20I1O09

BIOHEMIJA

2.

4

3

 

 

 

7,0

O

Teorijsko-metodološki

10.

20I1O10

VETERINARSKA GENETIKA

2.

2

2

 

 

 

4,0

O

Naučno-stručni

11.

20I1O11

BOTANIKA

2.

1

1

 

 

 

2,0

O

Akademsko-opšteobrazovni

12.

20I1O12

HISTOLOGIJA SA EMBRIOLOGIJOM 1

2.

3

2

 

 

 

5,0

O

Teorijsko-metodološki

Izborni predmeti:
U prvom semestru studenti biraju ukupno 4 ESPB boda iz Izbornog bloka 1A (1-5).
U drugom semestru studenti biraju ukupno 3 ESPB boda iz Izbornog bloka 1B (6-9).

1.

20I1I01

VETERINARSKA PROFESIJA I DRUŠTVO

1.

2

0

 

 

 

2,0

I

Akademsko-opšteobrazovni

2.

20I1I02

MEDICINSKA TERMINOLOGIJA - ENGLESKI

1.

2

0

 

 

 

2,0

I

Akademsko-opšteobrazovni

3.

20I1I03

PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI DRŽANJA ŽIVOTINJA

1.

0

2

 

 

 

2,0

I

Akademsko-opšteobrazovni

4.

20I1I04

EKSPERIMENTALNA HEMIJA

1.

0

2

 

 

 

2,0

I

Teorijsko-metodološki

5.

20I1I05

FIZIČKE OSNOVE DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH METODA

1.

0

2

 

 

 

2,0

I

Teorijsko-metodološki

6.

20I1I06

UVOD U VETERINARSKU KLINIČKU PRAKSU

2.

1

2

 

 

 

3,0

I

Teorijsko-metodološki

7.

20I1I07

UVOD U VETERINARSKU LABORATORIJSKU PRAKSU

2.

1

2

 

 

 

3,0

I

Teorijsko-metodološki

8.

20I1I08

UZGOJ I NEGA DIVLJIH I EGZOTIČNIH ŽIVOTINJA

2.

1

2

 

 

 

3,0

I

Teorijsko-metodološki

9.

20I1I09

UZGOJ I NEGA PČELA

2.

1

2

 

 

 

3,0

I

Teorijsko-metodološki

Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, ostali časovi) i ESPB na godini:

29

27

 

 

 

60,0

 

 

Ukupno časova aktivne nastave i ESPB na godini:

56

 

60,0

 

 


 

Redni broj

Šifra

Naziv

Sem.

Aktivna nastava

Ost.

ESPB

Obavezni/
Izborni

O/I

Tip predmeta

P

V

DON

SIR

DRUGA GODINA

13.

20I2O01

HISTOLOGIJA SA EMBRIOLOGIJOM 2

3.

3

3

 

 

 

6,0

O

Teorijsko-metodološki

14.

20I2O02

FIZIOLOGIJA 1

3.

4

3

 

 

 

7,0

O

Naučno-stručni

15.

20I2O03

MIKROBIOLOGIJA SA IMUNOLOGIJOM 1

3.

3

3

 

 

 

6,0

O

Naučno-stručni

16.

20I2O04

ISHRANA 1

3.

3

3

 

 

 

 

5,0

O

Teorijsko-metodološki

17.

20I2O05

STOČARSTVO 1

3.

2

2

 

 

 

5,0

O

Teorijsko-metodološki

18.

20I2O06

FIZIOLOGIJA 2

4.

4

3

 

 

 

8,0

O

Naučno-stručni

19.

20I2O07

MIKROBIOLOGIJA SA IMUNOLOGIJOM 2

4.

3

2

 

 

 

6,0

O

Naučno-stručni

20.

20I2O08

ISHRANA 2

4.

2

2

 

 

 

5,0

O

Teorijsko-metodološki

21.

20I2O09

STOČARSTVO 2

4.

2

2

 

 

 

4,0

O

Teorijsko-metodološki

22.

20I2O10

PARAZITOLOGIJA 1

4.

3

2

 

 

 

5,0

O

Naučno-stručni

Izborni predmeti:
U trećem semestru studenti biraju ukupno 1 ESPB bod iz Izbornog bloka 2A (10-11).
U četvrtom semestru studenti biraju ukupno 2 ESPB boda iz Izbornog bloka 2B (12-14).

10.

20I2I01

LEKOVITE I OTROVNE BILJKE BALKANA

3.

1

0

 

 

 

1,0

I

Akademsko-opšteobrazovni

11.

20I2I02

AKVARISTIKA

3.

1

0

 

 

 

1,0

I

Naučno-stručni

12.

20I2I03

UZGOJ I NEGA KAVEZNIH PTICA

4.

1

1

 

 

 

2,0

I

Naučno-stručni

13.

20I2I04

RIBARSTVO

4.

1

1

 

 

 

2,0

I

Naučno-stručni

14.

20I2I05

MOLEKULARNO-GENETIČKE METODE U VETERINARSKOJ MEDICINI

4.

1

1

 

 

 

2,0

I

Teorijsko-metodološki

Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, ostali časovi) i ESPB na godini:

31

26

 

 

 

60,0

 

 

Ukupno časova aktivne nastave i ESPB na godini:

57

 

60,0

 

 


 

Redni broj

Šifra

Naziv

Sem.

Aktivna nastava

Ost.

ESPB

Obavezni/
Izborni

O/I

Tip predmeta

P

V

DON

SIR

TREĆA GODINA

23.

20I3O01

PARAZITOLOGIJA 2

5.

1

1

 

 

 

2,0

O

Naučno-stručni

24.

20I3O02

OPŠTA PATOLOGIJA

5.

4

3

 

 

 

8,0

O

Naučno-stručni

25.

20I3O03

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

5.

3

3

 

 

 

6,0

O

Naučno-stručni

26.

20I3O04

FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA 1

5.

3

2

 

 

 

5,0

O

Naučno-stručni

27.

20I3O05

OPŠTA KLINIČKA DIJAGNOSTIKA

5.

2

4

 

 

 

7,0

O

Stručno-aplikativni

28.

20I3O06

BOLESTI PČELA

6.

1

1

 

 

 

2,0

O

Stručno-aplikativni

29.

20I3O07

SPECIJALNA PATOLOGIJA

6.

4

3

 

 

 

7,0

O

Naučno-stručni

30.

20I3O08

FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA 2

6.

4

2

 

 

 

6,0

O

Naučno-stručni

31.

20I3O09

ZOOHIGIJENA I ZDRAVLJE STADA

6.

4

4

 

 

 

8,0

O

Teorijsko-metodološki

32.

20I3O10

BOLESTI RIBA

6.

1

1

 

 

 

3,0

O

Stručno-aplikativni

33.

20I3O11

ANESTEZIOLOGIJA

6.

1

1

 

 

 

2,0

O

Stručno-aplikativni

Izborni predmeti:
U petom semestru studenti biraju ukupno 2 ESPB boda iz Izbornog bloka 3A (15-17).
U šestom semestru studenti biraju ukupno 2 ESPB boda iz Izbornog bloka 3B (18-20).

15.

20I3I01

KINOLOGIJA I FELINOLOGIJA

5.

2

0

 

 

 

2,0

I

Naučno-stručni

16.

20I3I02

UZGOJ I NEGA SPORTSKIH KONJA

5.

2

0

 

 

 

2,0

I

Naučno-stručni

17.

20I3I03

UZGOJ I NEGA FARMSKIH ŽIVOTINJA

5.

2

0

 

 

 

2,0

I

Naučno-stručni

18.

20I3I04

ZAŠTITA I SPASAVANJE ŽIVOTINJA U VANREDNIM SITUACIJAMA

6.

2

0

 

 

 

2,0

I

Naučno-stručni

19.

20I3I05

SPORTSKA MEDICINA KONJA

6.

2

0

 

 

 

2,0

I

Naučno-stručni

20.

20I3I06

UZGOJ I NEGA PASA I MAČAKA

6.

2

0

 

 

 

2,0

I

Stručno-aplikativni

Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, ostali časovi) i ESPB na godini:

32

25

 

 

 

60,0

 

 

Ukupno časova aktivne nastave i ESPB na godini:

57

 

60,0

 

 


 

Redni broj

Šifra

Naziv

Sem.

Aktivna nastava

Ost.

ESPB

Obavezni/
Izborni

O/I

Tip predmeta

P

V

DON

SIR

ČETVRTA GODINA

34.

20I4O01

IMIDŽING DIJAGNOSTIKA

7.

3

2

 

 

 

6,0

O

Stručno-aplikativni

35.

20I4O02

OPŠTA HIRURGIJA

7.

2

2

 

 

 

5,0

O

Stručno-aplikativni

36.

20I4O03

PORODILJSTVO I REPRODUKCIJA 1

7.

3

4

 

 

 

7,0

O

Stručno-aplikativni

37.

20I4O04

BOLESTI PREŽIVARA 1

7.

3

2

 

 

 

5,0

O

Stručno-aplikativni

38.

20I4O05

JEDNO ZDRAVLJE

7.

1

0

 

 

 

2,0

O

Stručno-aplikativni

39.

20I4O06

OSNOVE HIGIJENE HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA

7.

2

0

 

 

 

3,0

O

Teorijsko-metodološki

40.

20I4O07

SPECIJALNA HIRURGIJA

8.

3

3

 

 

 

6,0

O

Stručno-aplikativni

41.

20I4O08

PORODILJSTVO I REPRODUKCIJA 2

8.

3

3

 

 

 

6,0

O

Stručno-aplikativni

42.

20I4O09

BOLESTI PREŽIVARA 2

8.

3

2

 

 

 

6,0

O

Stručno-aplikativni

43.

20I4O10

BOLESTI DIVLJIH ŽIVOTINJA

8.

1

1

 

 

 

2,0

O

Stručno-aplikativni

44.

20I4O11

EKONOMIKA I MENADŽMENT U VETERINARSTVU

8.

3

2

 

 

 

4,0

O

Akademsko-opšteobrazovni

45.

20I4O12

HIGIJENA I TEHNOLOGIJA MLEKA

8.

4

2

 

 

 

6,0

O

Stručno-aplikativni

Izborni predmeti:
U sedmom semestru studenti biraju ukupno 2 ESPB boda iz Izbornog bloka 4 (21-24).

21.

20I4I01

FARMAKOGNOZIJA

7.

1

1

 

 

 

2,0

I

Naučno-stručni

22.

20I4I02

TROPSKE BOLESTI

7.

1

1

 

 

 

2,0

I

Naučno-stručni

23.

20I4I03

FIZIKALNA TERAPIJA

7.

1

1

 

 

 

2,0

I

Stručno-aplikativni

24.

20I4I04

RADIOEKOLOGIJA

7.

1

1

 

 

 

2,0

I

Naučno-stručni

Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, ostali časovi) i ESPB na godini:

32

24

 

 

 

60,0

 

 

Ukupno časova aktivne nastave i ESPB na godini:

56

 

60,0

 

 


 

Redni broj

Šifra

Naziv

Sem.

Aktivna nastava

Ost.

ESPB

Obavezni/
Izborni

O/I

Tip predmeta

P

V

DON

SIR

PETA GODINA

46.

20I5O01

BOLESTI KOPITARA

9.

4

3

 

 

 

6,0

O

Stručno-aplikativni

47.

20I5O02

BOLESTI PASA I MAČAKA 1

9.

2

2

 

 

 

5,0

O

Stručno-aplikativni

48.

20I5O03

INFEKTIVNE BOLESTI SA EPIZOOTIOLOGIJOM 1

9.

3

2

 

 

 

5,0

O

Stručno-aplikativni

49.

20I5O04

BOLESTI ŽIVINE

9.

3

2

 

 

 

6,0

O

Stručno-aplikativni

50.

20I5O05

HIGIJENA I TEHNOLOGIJA MESA 1

9.

3

2

 

 

 

5,0

O

Stručno-aplikativni

51.

20I5O06

ETIKA I KOMUNIKOLOGIJA U VETERINARSKOJ MEDICINI

9.

1

0

 

 

 

3,0

O

Naučno-stručni

52.

20I5O07

BOLESTI PASA I MAČAKA 2

10.

2

2

 

 

 

4,0

O

Stručno-aplikativni

53.

20I5O08

INFEKTIVNE BOLESTI SA EPIZOOTIOLOGIJOM 2

10.

3

2

 

 

 

5,0

O

Stručno-aplikativni

54.

20I5O09

BOLESTI SVINJA

10.

3

2

 

 

 

5,0

O

Stručno-aplikativni

55.

20I5O10

HIGIJENA I TEHNOLOGIJA MESA 2

10.

4

3

 

 

 

6,0

O

Stručno-aplikativni

56.

20I5O11

RADIOBIOLOGIJA SA RADIJACIONOM HIGIJENOM

10.

1

2

 

 

 

2,0

O

Naučno-stručni

57.

20I5O12

PROPISI U VETERINARSKOJ MEDICINI

10.

2

1

 

 

 

2,0

O

Akademsko-opšteobrazovni

58.

20I5O13

VETERINARSKA FORENZIKA

10.

1

2

 

 

 

4,0

O

Naučno-stručni

59.

20I5LP

Ekstramuralna letnja klinička praksa

10.

 

 

 

 

2 radne nedelje

80 časova

2,0

O

 

Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, ostali časovi) i ESPB na godini:

32

25

 

 

 

60,0

 

 

Ukupno časova aktivne nastave i ESPB na godini:

57

 

60,0

 

 


 

Redni broj

Šifra

Naziv

Sem.

Aktivna nastava

Ost.

ESPB

Obavezni/
Izborni

O/I

Tip predmeta

P

V

DON

SIR

ŠESTA GODINA

Rotaciona klinička praksa-Blok 1 – „Klinika“

60.

20I6O01

Klinička patologija kućnih ljubimaca

11.

 

 

4

 

2 radne nedelje

2,0

O

Stručno-aplikativni

61.

20I6O02

Klinička patologija farmskih životinja

11.

 

 

4

 

2 radne nedelje

2,0

O

Stručno-aplikativni

62.

20I6O03

Klinička patologija kopitara

11.

 

 

2

 

1 radna nedelja

1,0

O

Stručno-aplikativni

63.

20I6O04

Urgentna i mobilna klinika

11.

 

 

2

 

1 radna nedelja

1,0

O

Stručno-aplikativni

Rotaciona klinička praksa-Blok 2 – „Higijena i tehnologija hrane životinjskog porekla, Upravno veterinarstvo, Laboratorijska praksa“

64.

20I6O05

Higijena i tehnologija hrane životinjskog porekla

11.

 

 

2

 

1 radna nedelja

1,0

O

Stručno-aplikativni

65.

20I6O06

Upravno veterinarstvo

11.

 

 

1

 

1 radna nedelja

1,0

O

Stručno-aplikativni

66.

20I6O07

Laboratorijska praksa

11.

 

 

1

 

1 radna nedelja

1,0

O

Stručno-aplikativni

Izborni predmeti iz oblasti izrade diplomskog rada:
U jedanaestom semestru studenti biraju ukupno 18 ESPB bodova iz Izbornog bloka 5 u dogovoru sa mentorom.
Zajednička lista sa po dva predmeta iz oblasti i biraju se oba.

25.

20I6I01

Klinička patologija i terapija socijalnih životinja

11.

1

 

2

3

 

9,0

I

Stručno-aplikativni

26.

20I6I02

Dijagnostičke procedure u internoj medicini socijalnih životinja

11.

1

 

2

3

 

9,0

I

Stručno-aplikativni

27.

20I6I03

Uzgoj, patologija i terapija farmskih životinja

11.

1

 

2

3

 

9,0

I

Stručno-aplikativni

28.

20I6I04

Biosigurnosne mere u farmskoj proizvodnji

11.

1

 

2

3

 

9,0

I

Stručno-aplikativni

29.

20I6I05

Preventivna veterinarska medicina

11.

1

 

2

3

 

9,0

I

Stručno-aplikativni

30.

20I6I06

Veterinarska delatnost u organskoj stočarskoj proizvodnji

11.

1

 

2

3

 

9,0

I

Stručno-aplikativni

31.

20I6I07

Kontrola hrane životinjskog porekla

11.

1

 

2

3

 

9,0

I

Stručno-aplikativni

32.

20I6I08

Integrisani sistemi kontrole hrane

11.

1

 

2

3

 

9,0

I

Stručno-aplikativni

67.

20I6O08

SIR u funkciji diplomskog rada

11.

 

 

 

2

 

1,0

O

 

68.

20I6O09

Diplomski rad – izrada i odbrana

11.

 

 

 

 

3 radne nedelje

2,0

O

 

Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, ostali časovi) i ESPB na godini:

2

 

20

8

 

30,0

 

 

Ukupno časova aktivne nastave i ESPB na godini:

30

 

30,0