Navigacija

UVID JAVNOSTI


2022.

Izveštaj za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast
Higijena i tehnologija mesa

Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta za užu naučnu oblast Bolesti papkara

Izveštaj za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Bolesti papkara

Izveštaj za izbor u zvanje jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Veterinarska forenzika i državno veterinarstvo

Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta
za užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija

Izveštaj za izbor u zvanje jednog redovnog profesora
za užu naučnu oblast Bolesti papkara

Izveštaj za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast
Klinička dijagnostika, patologija i terapija životinja

Izveštaj za izbor u zvanje jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Epizootiologija, zarazne bolesti životinja i bolesti pčela i sviloprelja

Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta za užu naučnu oblast Ishrana i botanika

Izveštaj za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Bolesti papkara

Izveštaj za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Ishrana i botanika

Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta za užu naučnu oblast Veterinarska hirurgija

Izveštaj za izbor u zvanje jednog docenta za naučnu oblast Veterinarska medicina, užu naučnu oblast Ginekologija sa andrologijom

Izveštaj za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Klinička dijagnostika, patologija i terapija životinja.

Izveštaj za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Patologija

Izveštaj za izbor u zvanje jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Patologija

Izveštaj za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Patologija

Izveštaj za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stočarstvo sa genetikom

Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta za užu naučnu oblast Klinička dijagnostika, patologija i terapija životinja

Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta za užu naučnu oblast Histologija i embriologija

Izveštaj za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija

Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta za užu naučnu oblast Parazitologija
 
Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta za užu naučnu oblast
Epizootiologija, zarazne bolesti životinja i bolesti pčela i sviloprelja

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast
Mikrobiologija sa imunologijom

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za naučnu oblast veterinarske nauke,
užu naučnu oblast Biologija


2021.


Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog redovnog profesora za užu
naučnu oblast Histologija i embriologija

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu
naučnu oblast Zaštita životinja

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog docenta za užu
naučnu oblast Higijena i tehnologija mesa

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu
naučnu oblast Anatomija

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu
oblast Mikrobiologija sa imunologijom

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu
oblast Veterinarska ekonomika

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu
oblast Veterinarska ekonomika

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu
oblast Ginekologija sa andrologijom

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za  užu naučnu oblast Patologija

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Veterinarska hirurgija

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Fiziologija

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta sa doktoratom za užu naučnu
oblast Klinička dijagnostika, patologija i terapija životinja

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu
oblast Epizootiologija, zarazne bolesti životinja i bolesti pčela i sviloprelja

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora  za  užu naučnu
oblast Klinička dijagnostika, patologija i terapija životinja

Izveštaj za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora
za  užu naučnu oblast Biohemija

Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta za užu naučnu oblast Bolesti papkara

Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta
za  užu naučnu oblast Histologija i embriologija

Izveštaj za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu
oblast Veterinarska forenzika i državno veterinarstvo

Izveštaj za izbor u zvanje jednog redovnog profesora
za užu naučnu oblast Parazitologija

Izveštaj za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora
za  užu naučnu oblast Higijena i tehnologija mleka

Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta
za užu naučnu oblast Higijena i tehnologija mesa

Izveštaj za izbor u zvanje jednog redovnog profesora
za užu naučnu oblast Higijena i tehnologija mesa

Izveštaj za izbor u zvanje jednog redovnog profesora
za užu naučnu oblast Patologija

Izveštaj za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Anatomija

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Zoohigijena

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Fiziologija


2020.

Izveštaj za izbor u zvanje vanrednog profesora za
užu naučnu oblast Stočarstvo sa genetikom

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za  užu naučnu oblast Fiziologija

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za  užu naučnu oblast
Klinička dijagnostika, patologija i terapija životinja

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Fizika i biofizika

Izveštaj za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast
Veterinarska forenzika i državno veterinarstvo

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast
Veterinarska forenzika i državno veterinarstvo

Izveštaj za izbor u zvanje redovnog profesora za
užu naučnu oblast Stočarstvo sa genetikom

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za  užu naučnu oblast Anatomija

Izveštaj za izbor u zvanje asistent za užu naučnu oblast Veterinarska hirurgija

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Epizootiologija,
zarazne bolesti životinja i bolesti pčela i sviloprelja

Izveštaj za izbor u zvanje redovni profesor za
užu naučnu oblast Ginekologija sa andrologijom

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta sa doktoratom za
užu naučnu oblast Veterinarska hirurgija

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta sa doktoratom za
užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za
užu naučnu oblast Higijena i tehnologija mleka

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta  za  užu naučnu oblast
Klinička dijagnostika, patologija i terapija životinja

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za  užu naučnu oblast Veterinarska hirurgija

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za  užu naučnu oblast
Veterinarska forenzika i državno veterinarstvo

Izveštaj za izbor u zvanje  vanrednog profesora za  užu naučnu oblast
Farmakologija i toksikologija

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za  užu naučnu oblast
Higijena i tehnologija mleka

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za  užu naučnu oblast
Higijena i tehnologija mleka

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za  užu naučnu oblast Parazitologija

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za  užu naučnu oblast
Higijena i tehnologija mesa

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za naučnu oblast
Veterinarska medicina, užu naučnu oblast Biologija,

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast
Epizootiologija, zarazne bolesti životinja i bolesti pčela i sviloprelja

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast
Mikrobiologija sa imunologijom

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Veterinarska ekonomika


2019.

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Stočarstvo sa genetikom

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Veterinarska hirurgija

Izveštaj za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Parazitologija

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Anatomija

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast
Radiološka, ultrazvučna i endoskopska dijagnostika

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Parazitologija

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast
Bezbednost i zaštita životinja

Izveštaj za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Biologija

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Bolesti papkara

Izveštaj za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast
Fizika i biofizika

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast
Patološka fiziologija

Izveštaj za izbor u zvanje dva docenta za užu naučnu oblast
Histologija i embriologija

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast
Klinička dijagnostika, patologija i terapija životinja

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Fiziologija

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast
Higijena i tehnologija mesa

Izveštaj za izbor u zvanje redovnog profesora za
užu naučnu oblast Veterinarska ekonomika

Izveštaj jednog od dva prijavljena kandidata na Konkurs za izbor u zvanje 2
redovna profesora za užu naučnu oblast Mikrobiologija sa imunologijom

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Patologija

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast
Ginekologija sa andrologijom

Izveštaj jednog od dva prijavljena kandidata na Konkurs za izbor u zvanje 2
redovna profesora za užu naučnu oblast Mikrobiologija sa imunologijom