Navigacija

Tempus

Uloga i ciljevi programa

Tempus je program evropske unije koji pomaže reformu i modernizaciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama sa ciljem da ostvare nenametnuto prihvatanje trendova razvoja visokog obrazovanja EU koji proističu iz Lisabonske agende i Bolonjskog procesa i jedan je od najstarijih i najuspešnijih programa saradnje EU;

Akronim Tempus nastao je 1989 od Trans-European mobility scheme for university studies (panevropska šema za mobilnost na nivou univerzitskih studija). Danas program ima nešto drugačiji okvir i ciljeve, ali je prvobitno ime zadržano.

Program finansira projekte u kojima učestvuju institucije visokog obrazovanja iz EU i 26 partnerskih zemalja.

Trenutno se odvija Tempus IV - faza programa čija je implementacija planirana za period 2007-2013.

Širi ciljevi Programa su:

  • unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja u partnerskim zemljama i otvaranja prema potrebama tržišta rada i društva uopšte
  • izgradnja kapaciteta institucija visokog obrazovanja u partnerskim zemljama, posebno njihovog kapaciteta za međunarodnu saradnju i kontinuirani proces modernizacije.

Specifični ciljevi Programa su:

  • prevazilaženje fragmentovanosti sistema visokog obrazovanja,
  • unapređenje interdisciplinarnosti i transdisciplinarnosti,
  • poboljšanje zapošljivosti ljudi sa univerzitetskom diplomom,
  • doprinos tome da evropski prostor visokog obrazovanja postane prepoznatljiviji i aktraktivniji u celom svetu;
  • reciprocitativni razvoj ljudskih resursa;
  • unapređenje međusobnog razumevanje između naroda i kultura EU i partnerskih zemalja

Teme Tempus projekata oslanjaju se na tri glavne komponente agende za modernizaciju visokog obrazovanja u EU:

1. Reforma kurikuluma

2. Reforma upravljanja univerzitetom (visokoškolskom ustanovom)

3. Visoko obrazovanje i društvo

Tekući Tempus projekat na FVM:

544270-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR Serbia: Striving Towards Exellence in Veterinary Education (EDUVET)  link: http://eduvet-tempus.edu.rs/

Informacije o programu nalaze se na linku www.erasmusplus.rs

Koordinator Tempus programa na FVM je Prof. dr Ivan Jovanović (ix@vet.bg.ac.rs)