Navigacija

Doktorske disertacije


Javne odbrane


Procedure prijave Doktorskih disertacija - novi Pravilnik

Procedure prijave Doktorskih disertacija - stari Pravilnik


UviDok - Uvid javnosti u doktorske disertacije pre odbrane

Doktorske disertacije 1940-2014 FVM

Magistarske teze FVM

 
Doktorske disertacije nakon magistarske teze

 • 24.06. 2022. Ispitivanje biodiverziteta endoparazita i efikasnosti lokalne primene ivermektina u kontroli parazitoza kod domaćih brdskih konja Slavica Živković
 • 29.06.2018. Imunski odgovor koka nosilja u odgoju, nakon primene rekombinovane vektorske i živih modifikovanih vakcina protiv infektivne burzalne bolesti Miroljub Dačić
 • 12.10.2017. Ispitivanje mogućnosti primene peletirane mešavine pšenične i ječmene slame kao prostirke u proizvodnji brojlera Vladimir Avdalović
 • 13.03.2017. Uticaj dodavanja različitih količina natrijum butirata u hranu na zdravstveno stanje i proizvodne rezultate prasadi Mile Peurača
 • 16.09.2016. Parazitološka i molekularna ispitivanja genotipova i haplotipova metacestoda Echinococcus granulosus sensu lato i epizootiloške karakteristike hidatioze kod različitih vrsta životinja Zoran Debeljak
 • 19.09.2016. Molekularno – genetska karakterizacija Prototheca zopfii kao uzročnika mastitisa krava u Srbiji Božidar Đukić
 • 26.09.2016. Ispitivanje rezistencije na antibiotike kod sojeva bakterija izolovanih iz riba poreklom iz različitih sredina Ksenija Aksentijević
 • 26.09.2016. Ispitivanje prisustva, serotipske pripadnosti i rezistencije prema antimikrobnim sredstvima Sallmonela spp. kod gmizavaca i vodozemaca Ivan Bošnjak
 • 30.09.2016. Evaluacija epizootioloških metoda u postupku određivanja obuhvata imunizacije protiv klasične kuge svinja u Republici Srbiji Slavoljub Stanojević
 • 30.09.2016. Izolacija, identifikacija i molekularna karakterizacija uzročnika tuberkuloze goveda u Vojvodini Ivan Pušić
 • 30.09.2016. Uticaj teških metala iz hrane i vode na kvalitet duboko zamrznutog semena bika Goran Jakovljević
 • 04.07.2016. Ispitivanje raširenosti virusnih bolesti enzootskog potencijala kod divljih svinja (Sus scrofa) i analiza rizika u regionu centralne Srbije Vesna Milićević
 • 15.07.2016. Ispitivanje uticaja karvakrola i eugenola na rast Listeria monocytogenes u vakuum pakovanoj svežoj pastrmci Slobodan Dojčinović
 • 04.07.2016. Uticaj odabranih premortalnih postupaka na pokazatelje stresa i kvalitet mesa svinja Silvana Stajković
 • 18.07. 2016. Uporedno ispitivanje koncentracije atrijalnog natrijumuretičnog peptida kod domaćeg brdskog konja, arabera i engleskog punokrvnjaka posle različitih tipova fizičkog opterećenja Stefan Đoković
 • 29.07. 2016. Epizootiološki i ekonomski efekti sprovođenja kontinuirane vakcinacije svinja protiv klasične kuge u Republici Srbiji Budimir Plavšić
 • 04.07.2016. Metabolički status krava holštajn rase u peripartalnom periodu kao prognostički faktor proizvodnih rezultata u ranoj laktaciji Slavica Bojković - Kovačević
 • 11.07.2016. Ispitivanje mogućnosti inaktivacije Yersinia enterocolitica u fermentisanim kobasicama Radmila Mitrović
 • 13.06.2016. Uporedna analiza mesnatosti trupova i odabranih parametara mesa junadi u tovu Mirjana Đorđević
 • 15.06.2016. Topografija ženskih polnih organa kalifornijskog kunića (Oryctolagus cuniculus domesticus) Valentina Milanović
 • 28.06.2016. Molekularna karakterizacija sojeva virusa parainfluence 3 goveda izolovanih na teritoriji Republike Srbije Ljubiša Veljović
 • 17.03. 2016. Morfološke promene u tkivima barskih kornjača (Emys orbicularis) prirodno inficiranih hemoparazitom Haemogregarina stepanowi i molekularno – genetička identifikacija uzročnika Jožef Ezveđ
 • 01.03. 2016. Uticaj faktora sredine i uslova proizvodnje tradicionalnih sireva na dinamiku razvoja i sintezu enterotoksina kod populacije koagulaza pozitivnih stafilokoka Bojan Golić
 • 09.03.2015. Procena rizika od nalaza enterotoksina stafilokoka u mekim sirevima Radoslava Savić - Radovanović
 • 14.07.2015.
 • Karakteristike promena, distribucija antigena i ekspresija proinflamatornih citokina u mozgu lisica prirodno inficiranih virusom besnila
  Nikola Vasković

 • 17.07.2015.
  Ispitivanje sadržaja teških metala i metaloida u tkivima riba iz otvorenih voda u zavisnosti od načina ishrane
  Dragoljub Jovanović

 • 25.09.2015. Uticaj različitih doza prepartalno aplikovanog selena na smanjenje učestalosti zaostajanja posteljice kod visokomlečnih krava Miljan Veličković
 • 28.11.2014. Topografija, morfologija, vaskularizacija i inervacija organa trbušne duplje kod slepog kučeta (Spalax leucodon) Ivana Nešić
 • 18.11.2014.
  Seroepizootiologija i molekularna dijagnostika infekcije parazitom Neospora caninum kod goveda
  Ivana Klun
 • 01.08.2014.
  Izolacija i karakterizacija Cronobacter sakazakii iz formule za odojčad i iz biljnih čajeva
  Marija Stojanović


Doktorske disertacije

2024

 • 23.02.2024.Uticaj dodavanja različitih količina živih ćelija kvasca (Saccharomyces cerevisiae) u hranu na proizvodne performanse, morfometrijske parametre i mikrofloru creva brojleraŽeljko Maksimović
 • 2023

 • 16.11.2023.Ispitivanje uticaja klasičnog i laparaskopskog tretmana leve dislokacije sirišta na metabolički, hormonalni i antioksidativni status visokomlečnih kravaSveta Arsić
 • 13.09.2023.Analiza koncentracije izabranih hematoloških parametara S - reaktivnog proteina i anti Milerovog hormona kuja sa piometromDušan Janković
 • 06.09.2023.Upotreba suspenzija inulina i kolagena kao zamena za čvrsto masno tkivo u proizvodnji fino usitnjenih barenih kobasicaAleksandar Bajčić
 • 31.07.2023.Pokazatelji sistemske inflamacije i nivo homocisteina kod pasa sa atopijskim dermatitisomAnja Ilić Božović
 • 19.07.2023.Ispitivanje sadržaja mikro i makroelemenata u uzorcima pčela i njihovih proizvodaDanka Spirić
 • 17.07.2023.Izolacija i karakterizacija sojeva Yersinia enterocolitica kod svinja na liniji klanjaMiloš Arsić
 • 14.07.2023.Uticaj infekcije parazitom Toxoplasma gondii na bezbednost mesa svinja u SrbijiNikola Betić
 • 27.06.2023.Povezanost koncentracije proteina akutne faze i faktora koji utiču na funkciju endotela kod pasa prirodno inficiranih protozoom Leishmania spp.Milutin Antić
 • 12.06.2023.Ispitivanje različitih uticaja formulacija larvicida na bazi diflubenzurona i piriproksifena u suzbijanju larvi komaraca Culex pipiens L.Branislav Pešić
 • 05.06.2023.Epizootiološko, kliničko i molekularno ispitivanje babezioze ovaca uzrokovane vrstom Babesia ovis (Babes, 1892) u jugoistočnom regionu Bosne i HercegovineOliver Stevanović
 • 31.05.2023.Ispitivanje uticaja endoskopske dijagnostike u opštoj anesteziji na parametre oksidativnog stresa i stepen oštećenja DNK kod crvenouhih kornjača (Trachemys scripta elegans)Milan Došenović
 • 2022

 • 26.12.2022.Komparativne analize polimorfizma β-kazeinskog gena (A1/A2 genotip) i njegov uticaj na kvalitativni sastav mleka kod visokomlečnih i autohtonih rasa govedaMarko Ristanić
 • 15.12.2022.Komparativno ispitivanje prisustva uzročnika i bolesti pčelinjeg legla tradicionalno i savremeno gajenih pčelinjih društava uz analizu uticaja nekih antropogenih faktoraElmin Tarić
 • 21.10.2022.Uticaj različitih začina na kvalitet kobasica u tipu franfurtera proizvedenih sa snanjenim sadržajem nitritaNathalie Mićović
 • 17.10.2022.Ispitivanje uticaja citološkog statusa endometrijuma, kvaliteta estralne sluzi i nivoa progesterona u momentu osemenjavanja na plodnost krava sa patološkim puerperijumomBojana Bajagić
 • 15.07.2022.Uticaj etarskih ulja na odabrane patogene bakterije izolovane u procesu prizvodnje mesaSuzana Vidaković Knežević
 • 09.05.2022.Karakterizacija polno specifičnih sekvenci DNK u cilju forenzičkog ispitivanja vrste i pola zaštićenih pticaDajana Davitkov
 • 19.04.2022.Ispitivanje potencijalnih sentinel vrsta životinja u nadzoru groznice Zapadnog NilaAleksandar Živulj
 • 17.01.2022.Uticaj postpartalne aplikacije kalcijuma na metaboličku adaptaciju hipokalcemičnih kravaMilija Palamarević
 • 05.01.2022.Ispitivanje funkcionalne aktivnosti leukocita kod pasa prirodno inficiranih protozoom Babesia canisKristina Spariosu
 • 2021

 • 17.11.2021.Prisustvo prirodnih radionuklida i toksičnih elemenata u fosfatnim aditivima i postmortalno određivanje rezidua u krvi, jetri, bubrezima, kostima i fecesu tovnih svinjaBorjana Vranješ
 • 15.11.2021.Uticaj različitih izvora masti u obroku na proizvodne rezultate i masnokiselinski sastav mesa brojleraBranko Milanković
 • 09.09.2021.Odgovor akutne faze kod pasa obolelih od babezioze tokom različitih godišnjih doba i veza pojave akutnog oboljenja sa meteorološkim parametrimaFilip Janjić
 • 03.09.2021.Identifikacija i filogenetska analiza Hepatitis E virusa kod svinja na klanicama u SrbijiLazar Milojević
 • 19.07.2021.Ispitivanje efekata dodavanja antioksidanasa u hrani na kvalitet semena priplodnih bikova u uslovima toplotnog stresaSlobodan Petrović
 • 17.06.2021.Uticaj fitogenog aditiva u kontroli proliferativne enteropatije uz procenu proizvodnih rezultata odlučene prasadi prirodno inficirane bakterijom Lawsonia intracellularisVladimir Drašković
 • 23.02.2021.Ispitivanje povezanosti oksidativnog stresa i lipidnog statusa kod krava sa supkliničkim mastitisom izazvanim bakterijom Staphylococcus aureusSvetlana Nedić
 • 2020

 • 29.12.2020.Učestalost nalaza Campylobacter spp. na trupovima živine i njihova osetljivost na antimikrobne lekoveJelena Jovanović
 • 23.12.2020.Uticaj upotrebe izoflavona u ishrani na proizvodne rezultate i biološke parametre brojleraMilica Glišić
 • 23.12.2020.Primena molekularnih metoda u dijagnostici bolesti kvrgave kože goveda na teritoriji Republike Srbije i njihov značaj u proceni epizootiološke situacijeMarija Manić
 • 03.11.2020.Uticaj polifenola na kvalitet, bezbednost i održivost fermentisanih kobasicaAleksandra Nikolić
 • 30.06.2020.Koncept kontrole Listeria monocytogenes u pogonu za preradu mesa uz upotrebu sekvenciranja kompletnog genoma u cilju postizanja bezbednosti hraneIvana Zuber Bogdanović
 • 19.06.2020.Ispitivanje uticaja korišćenja otpadnih voda iz klanice na zdravlje i proizvodnju mesa šarana (Cyprinus carpio) bezbednog za ishranu ljudiMiloš Pelić
 • 22.05.2020.Starter kulture kao potencijalni inhibitori Listeria monocytogenes u fermentisanim kobasicamaVukašin Tadić
 • 09.01.2020.Ispitivanje uticaja purifikovane lignoceluloze dodate u hranu za brojlere na zdravstveno stanje, proizvodne rezultate i stepen histoloških i morfoloških promjena u pojedinim segmentima digestivnog traktaLazar Makivić
 • 2019

 • 27.12.2019.Upotreba inulin gel suspenzije i inulin gel emulzije kao zamena za čvrsto masno tkivo u proizvodnji fermentisanih kobasicaMarija Glišić
 • 18.12.2019.Ispitivanje antioksidativnog i antiinflamatornog potencijala vitamina B1 kod japanskih prepelica (Coturnix japonica) subakutno tretiranih hlorpirifosomDejana Ćupić Miladinović
 • 26.11.2019.Ispitivanje parametara efikasnosti reprodukcije visokomlečnih krava nakon sinhronizacije estrusa i stimulacije lutealne funkcijeAdam Šuluburić
 • 01.11.2019.Oksidativni stres kod tovnih pilića inficiranih vrstama parazita roda Eimeria nakon primene kokcidiostatikaMarko Pajić
 • 30.10.2019.Ispitivanje uticaja dodavanja srednjelančanih masnih kiselina na zdravstveno stanje, proizvodne rezultate i kvalitet mesa brojleraBranislav Baltić
 • 28.10.2019.Patomorfološka, mikološka i molekularna ispitivanja organa ćurića različitog imunološkog statusa nakon veštačke infekcije sporama Aspergillus fumigatusNemanja Jezdimirović
 • 28.10.2019.Primena seroloških metoda, multipleks lančane reakcije polimeraze i sekvenciranje gena za 16S ribozomalnu RNK u identifikaciji serovarijeteta vrste Salmonella enterica podvrsta entericaFerenc Kiškarolj
 • 25.10.2019.Analiza morfoloških promena, ekspresije i distribucije virusnog antigena u mozgu lisica prirodno inficiranih virusom štenećakaMilan Aničić
 • 25.10.2019.Uticaj različitih antimikrobnih preparata i aditiva na ekspresiju gena značajnih za imunitet, oksidativni stres i preživljavanje pčela Apis mellifera inficiranih mikrosporidijom Nosema ceranaeUroš Glavinić
 • 30.09.2019.Epizootiološko-epidemiološki značaj zlatnog šakala (Canis aureus) u održavanju vektorima prenosivih zoonoza na teritoriji Republike SrbijeRatko Sukara
 • 27.09.2019.Ispitivanje mehanizma antinematodnog dejstva odabranih monoterpenoidnih i diterpenoidnih aktivnih sastojaka esencijalnih biljnih uljaĐorđe Marjanović
 • 23.09.2019.Ispitivanje imunskog odgovora i prisustva vakcinalnog i terenskog soja virusa nodularnog dermatitisa kod goveda i novorođene teladi nakon vakcinacije atenuiranom vakcinomMilovan Milovanović
 • 05.07.2019.Analiza ekonometrijskih pokazatelja pri pojavi bolesti plavog jezika kod domaćih preživara u R. Srbiji i izrada modela za kontrolu i praćenjeSpomenka Đurić
 • 19.04.2019.Uticaj smanjene funkcije štitaste žlezde majki tokom graviditeta i laktacije na endohondralno formiranje kostiju mladunaca pacova tokom ranog postnatalnog periodaIvan Milošević
 • 25.03.2019.Uporedna analiza morfoloških promena i distribucije virusnog antigena u organima labudova i kokošaka prirodno inficiranih virusom avijarne influence podtipa H5N8Biljana Đurđević
 • 22.03.2019.Ispitivanje mikroflore i parametara kvaliteta sremskog kulena proizvedenog u industrijskim i tradicionalnim uslovimaBranko Suvajdžić
 • 21.03.2019.Detekcija salmonela vrsta i karakterizacija Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium poreklom iz lanca hraneMarko Dmitrić
 • 15.03.2019.Molekularna i serološka istraživanja prisustva bakterija Coxiella burnetii u tkivima pasa i krpeljima (Acari:Ixodidae) sakupljenim sa ispitivanih životinjaDanica Bogunović
 • 14.03.2019.Molekularno-genetička identifikacija tripanozome Lotmaria passim Schwarz, 2014 i analiza njenih efekata na zdravlje pčelinjih zajednica i ekonomske efekte u pčelarstvuBranislav Vejnović
 • 04.03.2019.Ispitivanje biokompatibilnosti nanokompozitnih hidrogelova srebro/polivinil/alkohol/grafen u potkožnom tkivu pacova namenjenih biomedicinskoj primeni"Tijana Lužajić Božinovski
 • 2018

 • 21.12.2018.Ispitivanje odabranih faktora virulencije kod izolata Pseudomonas aeruginosa i njihova osetljivost na komplekse srebraDušan Milivojević
 • 07.12.2018.Ispitivanje efikasnosti fitogenih aditiva u kontroli dizenterije svinja uz praćenje proizvodnih rezultata odlučene prasadi prirodno inficirane bakterijom Brachyspira hyodysenteriaeNikola Delić
 • 13.11.2018.Karakterizacija mehanizma rezistencije na antibiotike i molekularna tipizacija izolata Escherichia coli poreklom od goveda i svinjaDalibor Todorović
 • 06.11.2018.Određivanje parametara fiziološkog statusa novorođene teladi poreklom od majki izloženih toplotnom stresu tokom kasnog graviditetaJulijana Trifković
 • 02.11.2018.Ispitivanje uticaja odabranih filtera na koncentraciju policikličnih aromatičnih ugljovodonika kod proizvodnje toplo dimljenog šaranaJelena Vranešević
 • 20.09.2018.Pre-mortem uslovi i kvalitet mesa svinjaNikola Čobanović
 • 18.07.2018.Disproteinemija i dislipoproteinemija tokom odgovora akutne faze kod pasa prirodno inficiranih sa Babesia canisZorana Milanović
 • 16.07.2018.Kliničko-epizootiološko ispitivanje piroplazmoze konja na prostoru centralnog Balkana i njen uticaj na oštećenje DNK domaćinaDarko Davitkov
 • 13.07.2018.Rezistencija na tetraciklin bakterija mlečne kiseline izolovanih iz tradicionalnih sireva SrbijeTijana Ledina
 • 13.07.2018.Identifikacija i molekularna karakterizacija herpesvirusa konjaAndrea Radalj
 • 12.07.2018.Uticaj dodavanja neorganskog fosfata različitog porekla u ishrani brojlera na proizvodne rezultate i stepen mineralizacije koštanog sistemaMarija Pavlović
 • 03.07.2018.Uticaj apsorbovane doze zračenja na stepen oksidativnog stresa u organima kunića nakon kompjuterizovane tomografije obavljene upotrebom različitih parametar snimanjaMarko Mitrović
 • 18.06.2018.Uticaj peroralne aplikacije hroma na endokrini i metabolički status krava holštajn raseMarija Pantelić
 • 22.03.2018.Uticaj peroralnog davanja organski modifikovanog klinoptilolita na kvalitet kolostruma prvotelkiMilica Stojić
 • 19.03.2018.Ispitivanje pouzdanosti seroloških, bakterioloških i molekularnih metoda u dijagnostici bruceloze pasa izazavane vrstom Brucella canisNataša Stević
 • 07.03.2018.Određivanje koncentracije kortizola i kortikosterona u dlaci i mleku krava kao indikatora stresa u uslovima tretmana antiektoparaziticimaSreten Nedić
 • 2017

 • 08.12.2017.Identifikacija i filogenetska analiza norovirusa poreklom iz dagnji (Mytilus galloprovincialis) sa aspekta bezbednosti hraneNevena Ilić
 • 06.12.2017.Ispitivanje mogućnosti formiranja biofilma u uslovima in vitro kod različitih serovarijeteta Salmonella vrsta izolovanih iz uzoraka hrane za životinjeBojana Prunić
 • 22.11.2017.Uticaj peroralne aplikacije hroma na insulinsku osovinu i IGF sistem kod teladi holštajn-frizijske raseLjubomir Jovanović
 • 29.09.2017.Uticaj deficita selena i blokatora dejodinaza na urođeni i stečeni imunski odgovor juvenilnih pacovaJelena Bjelica
 • 28.09.2017.Ispitivanje biokompatibilnosti funkcionalizovanih karbonskih vlakana u potkožnom i mišićnom tkivu kunićaBogomir - Bolka Prokić
 • 28.09.2017.Ispitivanje masnokiselinskog sastava jagnjećeg mesa sa aspekta hranljive vrednosti i razlikovanja geografskog poreklaNina Dimovska
 • 17.07.2017.Fenotipska i molekularno-genetička karakterizacija populacije balkanskog magarca u Republici SrbijiLjubodrag Stanišić
 • 02.06.2017.Molekularna detekcija i filogenetska analiza virusa Aujeckijeve bolesti, parvovirusa i svinjskog cirkovirusa tip 2 kod svinja u Crnoj GoriRadoš Miković
 • 09.03.2017.Fenotipizacija, genotipizacija i osetljivost na antimikrobne lekove Salmonella spp. izolovanih sa trupova zaklanih svinjaJasna Kureljušić
 • 2016

 • 22.11.2016.Uporedni prikaz metaboličkih, endokrinih i reproduktivnih parametara visokomlečnih i autohtonih rasa kravaMiloje Đurić
 • 28.09.2016.Ispitivanje antibakterijskog dejstva karvakrola, eugenola, cinamaldehida i timola prema sojevima Staphylococcus aureus izolovanih u slučajevima mastitisa kravaNemanja Zdravković
 • 23.09.2016.Ispitivanje uticaja odabranih fitogenih stimulatora rasta na proizvodne rezultate i kvalitet mesa brojleraKristina Šević
 • 22.07.2016.Ispitivanje uticaja odabranih etarskih ulja na rast Salmonella spp. u mesu svinja pakovanog u vakuum i modifikovanu atmosferuMarija Bošković
 • 29.06.2016.Identifikacija i molekularna karakterizacija cirkovirusa 2 i parvovirusa kod svinja sa teritorije Republike Srpske, BiHBojan Lukač
 • 24.06.2016.Uticaj visoke doze S vitamina na funkcije neutrofilnih granulocita visoko-mlečnih krava sa supkliničkim mastitisimaSaša Mlinar
 • 13.06.2016.Uporedna analiza mesnatosti trupova i odabranih parametara mesa junadi u tovuMirjana Lukić
 • 09.06.2016.Uporedna analiza seroloških metoda u dijagnostici infekcije virusom Zapadnog NilaAna Vasić
 • 11.03.2016.Ispitivanje genetičke varijabilnosti i korelacije haplotipova medonosne pčele Apis mellifera i pčelinjeg krpelja Varroa destructorBojan Gajić
 • 10.03.2016.Uticaj medetomidina u kombinaciji sa propofolom i sevofluranom na serumsku koncentraciju srčanog troponina I kod pasa, prilikom gastroskopijeMaja Vasiljević
 • 04.03.2016.Hormonalni i metabolički status teladi neonatalnog perioda poreklom od primiparnih majki tretiranih sa propiltiouracilom tokom graviditetaPetar Dodovski
 • 2015

 • 22.12.2015.Uticaj primene konjugovane linolne kiseline u ishrani na proizvodne rezultate i kvalitet mesa brojleraIvana Branković Lazić
 • 13.10.2015.Analiza povezanosti polimorfizma gena za laktoferin (LTF) sa zdravljem mlečne žlezde i proizvodnim karakteristikama krava holštajn - frizijske raseMilan Maletić
 • 29.09.2015.Uporedna primena klasičnih metoda i lančane reakcije polimeraze (PCR) u detekciji sojeva stafilokoka rezistentnih na meticilinJelena Ašanin
 • 15.07.2015.Evaluacija genotoksičnih efekata i patomorfoloških promena kod pacova nakon aplikacije tulatromicinaJelena Maletić
 • 14.07.2015.Molekularno-genetička detekcija i identifikacija uzročnika mikrosporidijalnih i virusnih infekcija zastupljenih kod pčelinjih društava na teritoriji SrbijePredrag Simeunović
 • 2014

 • 26.12.2014.Uticaj konjugovane linolne kiseline na proizvodne rezultate, kvalitet mesa i proizvoda od mesa svinja u tovuSrđan Pantić
 • 25.12.2014.Ex vivo karakteristike mezenhimalnih matičnih ćelija izolovanih iz sinovijalne tečnosti kolenog zgloba pasa različite starostiJelena Francuski
 • 25.12.2014.Uticaj različitih izvora masti na proizvodne rezultate i kvalitet mesa tovnih svinjaMilica Laudanović
 • 14.11.2014.Ispitivanje uticaja različitih načina pakovanja na rast Salmonella spp. u mlevenom mesuJasna Đorđević
 • 18.07.2014.Uporedno ispitivanje prisustva aflatoksina B<sub>1</sub> u hrani za životinje i aflatoksina M<sub>1</sub> u mlekuSrđan Stefanović
 • 17.07.2014.Učestalost nalaza Sallmonella spp. na trupovima brojlera i njihov značaj za bezbednost hraneMladen Rašeta
 • 10.07.2014.Patomorfološke i imunohistohemijske karakteristike promena u mozgu starih pasaSlađan Nešić
 • 10.07.2014.Ispitivanje uticaja različitih načina pakovanja na rast Yersinia enterocolitica u mesu svinjaJelena Ivanović
 • 17.06.2014.Ispitivanje uticaja prirodnih stimulatora rasta na zdravstveno stanje i proizvodne rezultate prasadi u odgojuStamen Radulović
 • 23.05.2014.Ispitivanje parametara higijene od značaja za bezbednost hrane u domaćinstvimaJelena Janjić
 • 28.04.2014.Ispitivanje uticaja mariniranja na rast Salmonella vrsta u mesu brojleraTatjana Baltić
 • 17.04.2014.Fenotipske i genotipske karakteristike koagulaza pozitivnih stafilokoka izolovanih iz vimena kravaNataša Rajić Savić
 • 06.03.2014.Analiza CHD gena ptica kao molekularnog markera za determinaciju polaMiloš Vučićević
 • 06.03.2014.Insulinska rezistencija kod krava holštajn rase tokom perioda zasušenja i rane laktacijeRadiša Prodanović
 • 06.02.2014.Ispitivanje mehanizama rezistencije i moguće unakrsne rezistencije L.monocytogenes nakon adaptacije na različita antimikrobna sredstvaMira Rakić - Martinez
 • 2013

 • 29.11.2013.Uporedno ispitivanje odabranih parametara kvaliteta u toku skladištenja odrezaka šarana pakovanih u vakuumu i modifikovanoj atmosferiJelena Babić
 • 12.11.2013.Uporedna analiza mesnatosti trupova i odabranih parametara kvaliteta mesa brojleraNataša Glamočlija
 • 17.06.2013.Fiziološki pokazatelji stresne reakcije u perioperativnom periodu sterilizacije kod ocene dobrobiti kujaKatarina Radisavljević
 • 11.04.2013.Morfološke, imunofenotipske i kliničke karakteristike limfocitno - plazmocitnog duodenitisa pasaMilena Đorđević
 • 05.02.2013.Uticaj primene različitih količina organskog selena na proizvodne rezultate i kvalitet mesa brojleraAleksandar Drljačić
 • 2012

 • 24.12.2012.Ispitivanje zavisnosti između stresa i kvaliteta mesa svinjaMarija Dokmanović
 • 30.11.2012.Uticaj prepartalne aplikacije propiltiouracila na endokrini i metabolički status junica holštajn raseĐorđe Savić
 • 26.11.2012.Ispitivanje prisustva i serotipske pripadnosti vrste Streptococcus suis u materijalima poreklom od svinjaAleksandar Stanojković
 • 16.11.2012.Uticaj energetskog bilansa na endokrini i metabolički status kravaŽeljko Sladojević
 • 12.06.2012.Ispitivanje imunofenotipa mononuklearnog ćelijskog infiltrata u jetri svinja prirodno inficiranih virusom hepatitisa EBranislav Kureljušić
 • 2011

 • 19.07.2011.Uporedno ispitivanje odabranih parametara kvaliteta u toku skladištenja sveže pastrmke pakovane u vakuumu i modifikovanoj atmosferiMilan Milijašević