Navigacija

Nastavni plan

Raspored predmeta po semestrima i godinama Doktorskih akademskih studija
veterinarske medicine 2014

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program
doktorskih akademskih studija veterinarske medicine

 

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Aktivna nastava

ESPB

P

SIR

OSTALO

Prva godina

1

20D1O01

Metodologija naučnoistraživačkog rada

1.

O

2

/

/

4

2

20D1O02

Molekularna biologija ćelije

1.

O

4

/

/

7

3

20D1O03

Biostatistika i informatika u biomedicinskim naukama

1.

O

4

/

/

7

Izborni predmeti blok I (bira se 1 predmet od ponuđena 2)

4

20D1I01

Veterinarska imunologija

1.

I

3

/

/

8

5

20D1I02

Nervni i humoralni mehanizmi regulacije

1.

I

3

/

/

8

6

20D1O04

Studijski istraživački rad 1

1.

O

/

7

/

4

Izborni predmeti blok II, grupa predmeta 1. (bira se 1 predmet od ponuđena 2)

7

20D1I03

Integracija metabolizma životinja

2.

I

5

/

/

9

8

20D1I04

Patomorfološke promene i kliničke manifestacije bolesti

2.

I

5

/

/

9

Izborni predmeti blok II, grupa predmeta 2. (bira se 1 predmet od ponuđena 2)

9

20D1I05

Zaštita životne sredine

2.

I

3

/

/

8

10

20D1I06

Ogledne životinje u biomedicinskim istraživanjima

2.

I

3

/

/

8

11

20D1O05

Studijski istraživački rad 2

2.

O

 

12

/

13

Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini

21

19

/

60

Druga godina

Izborni predmeti blok III, metodološki predmeti u funkciji izrade doktorske disertacije

(bira se 1 predmet od 8 ponuđenih)

12

20D2I01

Metode ispitivanja ćelija, tkiva i organa u fiziološkim i patofiziološkim uslovima

3.

I

5

/

/

10

13

20D2I02

Metode mikrobiološke i imunološke dijagnostike

3.

I

5

/

/

10

14

20D2I03

Metode ispitivanja hrane

3.

I

5

/

/

10

15

20D2I04

Eksperimentalni modeli i metode u farmakologiji i toksikologiji

3.

I

5

/

/

10

16

20D2I05

Dijagnostika parazitskih zoonoza

3.

I

5

/

/

10

17

20D2I06

Savremene instrumentalne metode u veterinarskoj medicini

3.

I

5

/

/

10

18

20D2I07

Metodologija kliničkih ispitivanja

3.

I

5

/

/

10

19

20D2I08

Molekularno-genetička dijagnostika u veterinarskoj medicini

3.

I

5

/

/

10

Izborni predmet blok IV

U 3. semestru student bira dva predmeta iz oblasti izrade doktorske disertacije, u dogovoru sa mentorom. Jednosemestralni predmeti sa liste izbornih predmeta iz oblasti izrade doktorske disertacije mogu se slušati u semestru po izboru studenta (3 ili 4).

20

-

Izborni predmet 1

3.

I

1

2

/

5

21

-

Izborni predmet 2

3.

I

1

2

/

5

22

20D2O01

Studijski istraživački rad 3

3.

O

/

10

/

10

Izborni predmet blok V

U 4. semestru student bira tri predmeta iz oblasti izrade doktorske disertacije, u dogovoru sa mentorom. Jednosemestralni predmeti sa liste izbornih predmeta iz oblasti izrade doktorske disertacije mogu se slušati u semestru po izboru studenta (3 ili 4 ).

23

-

Izborni predmet 3

4.

I

1

2

/

5

24

-

Izborni predmet 4

4.

I

1

2

/

5

25

-

Izborni predmet 5

4.

I

1

2

/

5

26

20D2O02

Studijski istraživački rad 4

4.

O

/

11

/

15

Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini

10

31

/

60

Treća godina

27

20D3O01

Doktorska disertacija: Publikovanje rada u časopisu sa SCI ili SCIe liste

5.

O

/

9

/

20

28

20D3O02

Studijski istraživački rad u funkciji izrade doktorske disertacije 1

5.

O

/

11

/

10

29

20D3O03

Studijski istraživački rad u funkciji izrade doktorske disertacije 2

6.

O

/

20

/

10

30

20D3O04

Izrada i odbrana doktorske disertacije

6.

O

/

/

8

20

Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini

0

40

 

60

Ukupno časova aktivne nastave i bodova u studijskom programu

31

90

 

180

IZBORNI PREDMETI IZ OBLASTI IZRADE DOKTORSKE DISERTACIJE

1

20D2I09

EKG i EHO dijagnostika

3. ili 4.

I

1

2

/

5

2

20D2I10

Primena ekonometrijskih metoda u oceni proizvodnosti i kontroli zdravlja životinja

3. ili 4.

I

1

2

/

5

3

20D2I11

Matematičko modeliranje bioloških sistema i procesa

3. ili 4.

I

1

2

/

5

4

20D2I12

Eksperimentalne životinje i eksperimentalni modeli

3. ili 4.

I

1

2

/

5

5

20D2I13

Fiziologija i biohemija telesnih tečnosti

3. ili 4.

I

1

2

/

5

6

20D2I14

Radijaciona higijena

3. ili 4.

I

1

2

/

5

7

20D2I15

Radiobiologija sa radiopatologijom

3. ili 4.

I

1

2

/

5

8

20D2I16

Fizikalna terapija

3. ili 4.

I

1

2

/

5

9

20D2I17

Bolesti svinja

3. ili 4.

I

1

2

/

5

10

20D2I18

Uporedna anatomija domaćih životinja, sisara i živine

3. ili 4.

I

1

2

/

5

11

20D2I19

Uporedna anatomija eksperimentalnih životinja

3. ili 4.

I

1

2

/

5

12

20D2I20

Morfologija nervnog i endokrinog sistema

3. ili 4.

I

1

2

/

5

13

20D2I21

Veterinarska hematologija

3. ili 4.

I

1

2

/

5

14

20D2I22

Molekularni markeri u utvrđivanju roditeljstva, pedigrea i karakterizaciji vrsta i rasa životinja

3. ili 4.

I

1

2

/

5

15

20D2I23

Molekularna ekologija i ponašanje lovne divljači i egzotičnih životinja

3. ili 4.

I

1

2

/

5

16

20D2I24

Molekularna ekologija i ponašanje medonosne pčele

3. ili 4.

I

1

2

/

5

17

20D2I25

Nutrigenetika i nutrigenomika životinja

3. ili 4.

I

1

2

/

5

18

20D2I26

Metaboličke bolesti živine i mikotoksikoze

3. ili 4.

I

1

2

/

5

19

20D2I27

Onkogene i neonkogene imunosupresivne bolesti živine

3. ili 4.

I

1

2

/

5

20

20D2I28

Homeostaza telesnih tečnosti i elektrolita

3. ili 4.

I

1

2

/

5

21

20D2I29

Klinička patologija i terapija kopitara

3. ili 4.

I

1

2

/

5

22

20D2I30

Klinička patologija i terapija pasa

3. ili 4.

I

1

2

/

5

23

20D2I31

Klinička patologija i terapija mačaka

3. ili 4.

I

1

2

/

5

24

20D2I32

Klinička dijetetika pasa i mačaka

3. ili 4.

I

1

2

/

5

25

20D2I33

Preveniranje bihejvioralnih poremećaja životinja

3. ili 4.

I

1

2

/

5

26

20D2I34

Organski otpad i zaštita životne sredine

3. ili 4.

I

1

2

/

5

27

20D2I35

Opšte higijenske mere i preventivne mere u veterinarskoj medicini

3. ili 4.

I

1

2

/

5

28

20D2I36

Parazitske zoonoze

3. ili 4.

I

1

2

/

5

29

20D2I37

Ekonomika i menadžment u veterinarskoj medicini

3. ili 4.

I

1

2

/

5

30

20D2I38

Veterinarska forenzika

3. ili 4.

I

1

2

/

5

31

20D2I39

Nacionalni i propisi EU u veterinarskoj medicini

3. ili 4.

I

1

2

/

5

32

20D2I40

Zoonoze i koncept Jedno zdravlje

3. ili 4.

I

1

2

/

5

33

20D2I41

Virusne bolesti pčela

3. ili 4.

I

1

2

/

5

34

20D2I42

Biološke opasnosti hrane

3. ili 4.

I

1

2

/

5

35

20D2I43

Konzervisanje hrane biološkim metodama

3. ili 4.

I

1

2

/

5

36

20D2I44

Hemijski i fizički kontaminanti hrane

3. ili 4.

I

1

2

/

5

37

20D2I45

Konzervisanje hrane fizičkim i hemijskim metodama

3. ili 4.

I

1

2

/

5

38

20D2I46

Kvalitet i nutritivna vrednost hrane

3. ili 4.

I

1

2

/

5

39

20D2I47

Naučne osnove integrisanog sistema bezbednosti hrane

3. ili 4.

I

1

2

/

5

40

20D2I48

Primarna proizvodnja hrane

3. ili 4.

I

1

2

/

5

41

20D2I49

Instrumentalna analiza hrane

3. ili 4.

I

1

2

/

5

42

20D2I50

Ishrana farmskih životinja

3. ili 4.

I

1

2

/

5

43

20D2I51

Ishrana životinja i kvalitet hrane animalnog porekla

3. ili 4.

I

1

2

/

5

44

20D2I52

Bezbednost hrane za životinje

3. ili 4.

I

1

2

/

5

45

20D2I53

Histologija i embriologija

3. ili 4.

I

1

2

/

5

46

20D2I54

Matične ćelije i njihova uloga u homeostazi tkiva i regenerativnoj medicini

3. ili 4.

I

1

2

/

5

47

20D2I55

Klinička endokrinologija

3. ili 4.

I

1

2

/

5

48

20D2I56

Bolesti riba: virusne, parazitske, bakterijske i gljivične

3. ili 4.

I

1

2

/

5

49

20D2I57/1

Imidžing dijagnostika 1

3.

I

1

2

/

5

50

20D2I58/1

Sterilitet domaćih životinja 1

3.

I

1

2

/

5

51

20D2I59/1

Veštačko osemenjavanje i kriologija sperme 1

3.

I

1

2

/

5

52

20D2I60/1

Kontrola reprodukcije farmskih životinja 1

3.

I

1

2

/

5

53

20D2I61/1

Bolesti preživara 1

3.

I

1

2

/

5

54

20D2I62/1

Veterinarska klinička toksikologija 1

3.

I

1

2

/

5

55

20D2I63/1

Mehanizmi dejstva lekova 1

3.

I

1

2

/

5

56

20D2I64/1

Efikasnost i bezbednost primene lekova u veterinarskoj kliničkoj praksi 1

3.

I

1

2

/

5

57

20D2I65/1

Mikrobiologija 1

3.

I

1

2

/

5

58

20D2I66/1

Parazitske bolesti životinja 1

3.

I

1

2

/

5

59

20D2I67/1

Parazitologija 1

3.

I

1

2

/

5

60

20D2I68/1

Infektivne bolesti životinja 1

3.

I

1

2

/

5

61

20D2I69/1

Epizootiologija infektivnih bolesti životinja 1

3.

I

1

2

/

5

62

20D2I70/1

Vakcinologija 1

3.

I

1

2

/

5

63

20D2I71/1

Patologija 1

3.

I

1

2

/

5

64

20D2I57/2

Imidžing dijagnostika 2

4.

I

1

2

/

5

65

20D2I58/2

Sterilitet domaćih životinja 2

4.

I

1

2

/

5

66

20D2I59/2

Veštačko osemenjavanje i kriologija sperme 2

4.

I

1

2

/

5

67

20D2I60/2

Kontrola reprodukcije farmskih životinja 2

4.

I

1

2

/

5

68

20D2I61/2

Bolesti preživara 2

4.

I

1

2

/

5

69

20D2I62/2

Veterinarska klinička toksikologija 2

4.

I

1

2

/

5

70

20D2I63/2

Mehanizmi dejstva lekova 2

4.

I

1

2

/

5

71

20D2I64/2

Efikasnost i bezbednost primene lekova u veterinarskoj kliničkoj praksi 2

4.

I

1

2

/

5

72

20D2I65/2

Mikrobiologija 2

4.

I

1

2

/

5

73

20D2I66/2

Parazitske bolesti životinja 2

4.

I

1

2

/

5

74

20D2I67/2

Parazitologija 2

4.

I

1

2

/

5

75

20D2I68/2

Infektivne bolesti životinja 2

4.

I

1

2

/

5

76

20D2I69/2

Epizootiologija infektivnih bolesti životinja 2

4.

I

1

2

/

5

77

20D2I70/2

Vakcinologija 2

4.

I

1

2

/

5

78

20D2I71/2

Patologija 2

4.

I

1

2

/

5