Navigacija

Biblioteka

CENTRALNA BIBLIOTEKA FAKULTETA VETERINARSKE MEDICINE


Centralna biblioteka Fakulteta veterinarske medicine osnovana je 1936. godine, iste godine kada je i fakultet počeo sa radom, sa ciljem da bude referentno mesto za prikupljanje i čuvanje stručne literature iz oblasti veterinarske medicine. Od osnivanja, biblioteka je dostupna svim nastavnicima, stručnim saradnicima, studentima trećeg stepena i studentima osnovnih studija, ali isto tako i ostalim korisnicima.


Biblioteka zauzima prostor od 95m2 u okviru kojeg se nalazi i čitaonica sa 37 mesta, od kojih je 15 mesta opremljeno računarima sa pristupom akademskoj mreži. Centralna biblioteka FVM raspolaže fondom od preko 20.000 bibliotečkih jedinica. Osim knjiga, časopisa, doktorskih disertacija, magistarskih, specijalističkih i diplomskih radova, zbornika i udžbenika koji su deo knjižnog fonda i čuvaju se u Centralnoj biblioteci, manji deo knjižnog fonda raspoređen je po katedrama, gde se nalazi uskostručna literatura razvrstana prema užim naučnim oblastima.

Katalog knjiga


Biblioteka ostvaruje saradnju sa Narodnom bibliotekom Srbije, koja je nadležna za primenu zakonskih propisa, kao i sa Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković“ i njenim matičnim odeljenjem, koje je nadležno za primenu stručnih bibliotečkih standarda u radu Biblioteke. Biblioteka FVM je upisana u registar biblioteka na osnovu čl. 26. st. 1. tač. 1. Zakona o bibliotečkoj delatnosti (Službeni glasnik RS br. 34/94) i čl. 5. Pravilnika o sadržini i načinu vođenja registra biblioteka (Službeni glasnik RS br. 63/94) po rešenju 06-218/66 9.2.1997.


Preko Akademske računarske mreže omogućen je pristup KoBSON servisima, koji broje 35.000 časopisa, 160.000 elektronskih knjiga, kao i veliki broj stranih i domaćih doktorskih disertacija.


U maju 2020. godine pokrenut je Digitalni repozitorijum – Vet-eRINAR sa blizu 2.000 naučno-istraživačkih radova, koji ima za cilj da omogući otvoreni pristup naučnim publikacijama nastalim u okviru projekata koji se izvode na Fakultetu veterinarske medicine radi veće vidljivosti i citiranosti.


Radno vreme čitaonice je od 8č do 18č svakim radnim danom.
Mere kojih se treba pridržavati su:

- nošenje maski
- održavanje fizičke distance


Kontakt:

tel.: 011 361 54 36, lok. 316
e-mail: biblioteka@vet.bg.ac.rs