Navigacija

14I6IO01 - Klinička patologija i terapija socijalnih životinja 3

Specifikacija predmeta
Naziv Klinička patologija i terapija socijalnih životinja 3
Akronim 14I6IO01
Studijski program Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 12.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Studenti biraju odgovarajući izborni paket za profesionalno usmerenje. Izborni paket ima za cilj da produbi znanja i veštine studenata stečena u obaveznom delu studijskog programa i usmeri ih ka ključnim aspektima zdravstvene problematike socijalnih životinja - pasa, mačaka i konja, podeljenim u nastavne tematske blokove.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti treba da poznaju: etiopatogenezu, procedure dijagnoze i diferencijalnu dijagnozu bolesti i patoloških stanja socijalnih životinja, njihovog zbrinjavanja i lečenja u redovnim i urgentnim situacijama, principe i postupke u preventivi zaraznih bolesti, principe rada savremenih tehničkih sistema koji se koriste u dijagnostici i terapiji; specifičnosti ishrane obolelih i rekonvalescentnih životinja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Preventivna medicina, odabrana poglavlja iz interne medicine pasa i mačaka, onkologija i reprodukcija kopitara i malih životinja.
  Sadržaj praktične nastave Studenti svoj praktični rad obavljaju na klinikama fakulteta i terenu gde se upoznaju sa praktičnom obradom kliničkih slučajeva u okviru dijagnostike,terapije i preventive svih oboljenja koja se javljaju u kliničkoj praksi.
  Literatura
  1. Selon DC, Long MT, Equine infectious diseases, Saunders/Elsevier, St. Lous, 2007.
  2. Orsini JA, Divers TJ, Equine emergencies, Treatment and procedures, 3rd ed., Saunders/Elsevier, St. Louis, 2008
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 6
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava se bazira na predavanjima uz korišćenje ilustrovanog i interaktivnog materijala, kao i arhivirane medicinske dokumentacije fakultetskih klinika. Praktična nastava se održava na klinikama uz neposredno učešće studenata u svima aspektima tekućeg kliničkog rada, uz nadzor i usmeravanje od strane nastavnika.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 10