Navigacija

14D2O03 - Zaštita životne sredine

Specifikacija predmeta
Naziv Zaštita životne sredine
Akronim 14D2O03
Studijski program Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan
   Uslovljnost drugim predmetima upisan semestar u kome se sluša ispit Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da omogući studentima doktorskih studija da ovladaju oblastima koje obuhvata ovaj predmet.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po uspešno završenoj nastavi studenti će produbiti znanja: -o uticaju veterinarske delatniosti i stočarske proizvodnje na lokalno i globalno zagađenje životne sredine, -o značaju izrade akcionih planova i strategija za zaštitu životne sredine.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Pojam, istorijat, definisanje i metodologija izučavanja zaštite životne sredine. Ugrožavanje životne sredine i izvori zagađenja. Procena rizika zagađivanja životne sredine iz stočarstva i objekata veterinarske delatnosti. Biodiverzitet i održivi razvoj. Akcioni planovi i izrada stratedije zaštite životne sredine u 21. veku.
   Sadržaj praktične nastave -
   Literatura
   1. Ratajac R, Veselinović D, Antonović G, Bošković B, Cvetković M, 2004, Ekologija i zaštita životne sredine, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
   2. Vučemilo M, 2008, Higijena i bioekologija u peradarstvu
   3. Ristić M., Radenković Brana, Đorđević M. (2000) Neškodljivo uklanjanje uginulih životinja i nejestivih proizvoda zaklanih životinja,Fakultet veterinarske medicine Univerzitetu Beogradu,Triton Public, Beograd
   4. Withgott J, Brennan S, 2006, Environment the sciencebehind stories, Pearson, San Francisko.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Interaktivna nastava, PowerPoint prezentacije, seminari, javno izlaganje i diskusija.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 20